Ἀντικειμενικός Σκοπός τῆς ΝΙΚΗΣ

Ἡ ἀρχή τῆς ἐθνικῆς μας πληγῆς: τό "Κόμμα τῶν πολιτικῶν κομμάτων"!

Τό Σύνταγμα (ἄρθ. 29) προβλέπει ὅτι ἡ ὀργάνωση καί ἡ δράση τῶν πολιτικῶν κομμάτων ὀφείλει νά ἐξυπηρετεῖ τήν ἐλεύθερη  λειτoυργία τoῦ δημoκρατικoῦ πoλιτεύματoς. Ἀντιθέτως, ἡ σημέρινή κομματοκρατία εἶνάι τό σύστημα πού ὑποβοηθᾶ τή διεθνῆ ὑποδούλωση τῆς πατρίδας μας, τήν συστηματική ἀναρρίχηση στήν ἐξουσία ἀνίκανων ἤ ἐξαρτημένων πολιτικῶν, πού προτάσσουν τό κομματικό συμφέρον καί τήν ἀρέσκεια τοῦ ἀρχηγοῦ τους πάνω ἀπό τό ἐθνικό συμφέρον. Σήμερα τά κόμματα:

 • Ἀποτελοῦν οἰκονομική πληγή γιά τήν πατρίδα μέ τίς ἐπιδοτήσεις πού λαμβάνουν, τά δάνεια χωρίς ἐπιστροφή ἤ ἀντίκρισμα.
 • Φαλκιδεύουν τήν ἐκπροσώπηση τοῦ Λαοῦ, ἀφοῦ ἕνας ἄξιος μίας περιοχῆς πρέπει νά μπεῖ στήν κομματική κλίκα γιά νά ἐκλεγεῖ – καί ἀν τολμήσει νά διαφωνήσει μέ τόν ἀρχηγό, διαγράφεται.
 • Εἶναι ἀρχηγοκεντρικά, διευκολύνοντας τόν κεντρικό ἔλεγχο ἀπό ξένα κέντρα ἐξουσίας.
 • Προτάσσουν τό κομματικό συμφέρον ἀπό το ἐθνικό.
 • Παραβιάζουν τίς προεκλογικές τους ὑποσχέσεις καί ψηφίζουν μέ βάση τήν κάθε κομματική «γραμμή» καί ὄχι τή συνείδηση.
 • Συστηματικά ἀνεβάζουν στήν ἐξουσία μία κλίκα στενῶν οἰκογενειῶν πού διαδέχονται ἡ μία τήν ἄλλη.
 • Ἐπηρεάζουν τήν ἐκτελεστική, νομοθετική, δικαστική ἐξουσία ὅπως καί τήν 4η ἐξουσία, αὐτή τοῦ τύπου, τίς ἔνοπλες δυνάμεις καί τά σώματα ἀσφαλείας, τόν συνδικαλισμό, τή δημόσια διοίκηση, παραβιάζοντας ἔτσι κάθε ἔννοια διάκρισης ἐξουσιῶν. Ἔφτασαν πρόσφατα στήν ὕβρη: Ἔθεσαν τούς ἑαυτούς τους ὑπεράνω νόμων, ψηφίζοντας τήν ἀμνηστία τους!

 

Ἡ ΝΙΚΗ πρεσβεύει μία σπουδαία ἀλλαγή γιά τήν πατρίδα μας: Τήν ἀπελευθέρωση ἀπό τήν κομματοκρατία.

Τό Σύνταγμα ὁρίζει πώς "Ὅλες οἱ ἐξουσίες πηγάζουν ἀπό τόν Λαό, ὑπάρχουν ὑπέρ αὐτοῦ καί τοῦ Ἔθνους...” (άρθ.1). Καί ὅμως! Ὁ Ἑλληνικός Λαός δέ ρωτήθηκε ποτέ γιά τά Μνημόνια, τή Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, τήν ΑΟΖ, τίς ὑγειονομικές ἐλευθερίες, τίς διακρίσεις εἰς βάρος του, τόν ὑβρισμό τῶν θεσμῶν του, τήν ἔκρηξη τῆς ἐγκληματικότητας καί τῆς παραβίασης τῆς ἐθνικῆς του κυριαρχίας, τόν εὐτελισμό τῶν ἐργασιακῶν δικαιωμάτων του.  Ὅλα αὐτά ἔγιναν μέ συστηματικές παραβιάσεις τοῦ Συντάγματος, μέ τή γενική φίμωση τοῦ λαοῦ καί τήν ἀτιμωρησία τῶν ἰθυνόντων.

 • Ὅσοι θήτευσαν σέ κυβερνήσεις, κοινοβούλιο καί εὐρωκοινοβούλιο, θά λογοδοτήσουν γιά ὅλο τό κακό πού ἔχουν προξενήσει στήν πατρίδα καί στόν Λαό. Τό δικαίωμα ἐπανεκλογῆς τους θά περιοριστεῖ, βάζοντας τέλος στούς αἰώνιους ἐπαγγελματίες πολιτικούς.
 • Θά διεξαχθεῖ ἐξονυχιστικός ἔλεγχος τῶν οἰκονομικῶν τῶν κομμάτων καί θά ἐπιβληθεῖ ἐπιστροφή τῶν χρεωστουμένων ὀφειλῶν τους στόν Ἑλληνικό Λαό. Θά καταργηθοῦν οἱ ὑπέρογκες ἐπιδοτήσεις τῶν κομμάτων.
 • Θά ὑπάρξει ἀξιοκρατία στήν εἰσαγωγή τῶν ὑποψηφίων στίς ἔνοπλες δυνάμεις, τά σώματα ἀσφαλείας καί τή δημόσια διοίκηση, μέσω τῆς κατάργησης τῶν κομματικῶν διορισμῶν.
 • Θά ἀπελευθερωθεῖ ὁ συνδικαλισμός καί οἱ φοιτητικές ὀργανώσεις ἀπό τήν κομματική ποδηγέτηση.
 • Θά ποινικοποιηθοῦν οἱ πελατειακές σχέσεις. Ὅσοι «μαζί τά…τρῶνε», μαζί καί θά λογοδοτοῦν!

 

Ἀμεσότερη δημοκρατία, νέος ἐκλογικός νόμος.

 • Θά προταχθεῖ ἡ ψήφιση νέου ἐκλογικοῦ νόμου μέ σκοπό τήν ἀπευθείας ἐκλογή βουλευτῶν ἀπό τόν Λαό. Κάθε ἐπαρχία/νομός θά ἐκλέγει σταθερό ἀριθμό δικῶν του ἐκπροσώπων στή Βουλή, χωρίς ἐλάχιστες πανελλαδικές ἐπιδόσεις κομμάτων. Αὐτό θά ἀποτελέσει δύναμη στή φωνή τῆς ἑλληνικῆς ὁμογένειας, που θά ἐκλέγει συγκεκριμένο ἀριθμό βουλευτῶν ὡς ἐκπροσώπων της.
 • Τό Νομοθετικό Σῶμα τῆς Βουλῆς θά συγκροτεῖται ἐπομένως, ἀπό ἀνθρώπους πού θά ἔχουν ἐκλεγεῖ ἀπευθείας, χωρίς «ἀριστερές» ἤ «δεξιές» ἀντζέντες, ὄχι μέ βάση δοσοληψίες μέ κομματικές κλίκες, ἀλλά μέ βάση τήν καλή μαρτυρία τους στήν κοινωνία πού τούς γνωρίζει.
 • Μέ αὐτόν τόν τρόπο, δυσχεραίνεται ἡ ἐπιρροή ξένων κέντρων ἐξουσίας μέ ἔλεγχο τῶν ψηφοφοριῶν στή Βουλή. Συνεπῶς, κάποιος ἐλεγχόμενος κομματάρχης δέν θά μπορεῖ νά ἐπιβάλλει τήν «κομματική γραμμή» που τοῦ ἐπιτάσσουν.
 • Αὐτό σημαίνει καί ὅτι ἡ ἐκλογή Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἀπό βουλευτές-πρόσωπα καί ὄχι βουλευτές κομματικῶν γραμμῶν, θά ἀπολαμβάνει τῆς ἀγάπης καί ἐμπιστοσύνης τοῦ Λαοῦ, χωρίς τήν ὑποψία συναλλακτικῶν σχέσεων μέ κομματικούς μηχανισμούς.
 • Ἡ ψῆφος εἶναι ἱερή ἐπιλογή καί δέν τῆς ἁρμόζουν μεσάζοντες: Ἡ ΝΙΚΗ ὑποστηρίζει τήν καταμέτρηση μέ ἀπλό καί παραδοσιακό τρόπο καί ὄχι ἀπό πληροφοριακά συστήματα.
 • Ἐπίσης, τά συχνότερα δημοψηφίσματα  μέ   ξεκάθαρα   ἐρωτήματα   πολιτικῶν ἐπιλογῶν, καί μέ τό ἀποτέλεσμά τους νά δεσμεύει τήν κυβέρνηση εἶναι μιά ἀπόδειξη ἀμεσότερης δημοκρατίας τήν ὁποία ἡ ΝΙΚΗ δεσμεύεται νά πρεσβεύει.
 • Δραστική θά εἶναι, ἐπιπλέον, ἡ μείωση τοῦ ἀριθμοῦ βουλευτῶν σέ 200 (ἐλάχιστο συνταγματικό ὅριο). Οἱ εξοικονομούμενοι πόροι ἀπό 100 λιγότερους βουλευτές (μισθοί, παροχές, δαπάνες, γραφεῖα, προσωπικό διορισμένο ἤ ἀποσπασμένο) θά διατεθοῦν συμβολικά, σέ ἄπορες ἑλληνικές οἰκογένειες.
 • Στόχος μας, ἡ προστασία τῆς ἐλεύθερης βούλησης τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ἀπό τή συστηματική πληθυσμιακή νόθευση πού ἔχουν παρανόμως ἐπιβάλει τά κόμματα ἐξουσίας: Ἀντί τῶν ἑλληνοποιήσεων, καθεστώς «μετοίκου» γιά τούς νόμιμους μετανάστες, μέ πλήρη σεβασμό καί ἀστικά δικαιώματα ἀλλά ὄχι δικαιώματα ὅπως αὐτά τοῦ  ἐκλέγειν καί ἐκλέγεσθαι. Οἱ Ἕλληνες  βουλευτές πρέπει νά εἶναι παιδιά τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, καί μόνον, ὅπως ὁρίζει τό Σύνταγμα (ἀρθ. 51) ὅτι «Oἱ βoυλευτές ἀντιπρoσωπεύoυν τό Ἔθνoς».

 

Ὁ Ἀντικειμενικός Σκοπός τῆς ΝΙΚΗΣ εἶναι ἡ καλύτερη ἐγγύηση τῆς πολιτικῆς μας ἀξιοπιστίας!

Στοχεύοντας στήν ἐλαχιστοποίηση τῆς παράλογης ἐπιρροῆς τῶν κομμάτων στό κράτος καί τήν κοινωνία, μέ τήν ἐκλογή βουλευτῶν χωρίς κομματικούς μηχανισμούς, ἐρχόμαστε ἐξ’ ὁρισμοῦ ἀντιμέτωποι μέ τά συμφέροντα ὅλων τῶν κομμάτων τοῦ κοινοβουλίου. «Καῖμε» τίς γέφυρες γιά «συνεργασίες», «τοῦμπες» καί «συναλλαγές» μέ ἄλλα κόμματα, καί ἐπομένως, δέ νοθεύουμε τήν ἐμπιστοσύνη πού θά δείξει στή ΝΙΚΗ ὁ Ἑλληνικός Λαός.

 • Ἡ ΝΙΚΗ δέν ζητᾶ ψῆφο διαμαρτυρίας μέ στόχο ἕνα παροδικό βουλευτιλίκι λίγων ἐδράνων – στοχεύει εὐθέως στήν ἄνοδο στήν ἐξουσία καί τή νομοθετική ἐλαχιστοποίηση τῆς κομματοκρατίας. Μέχρι νά ὑλοποιήσει τόν ἀντικειμενικό της σκοπό μέ τίς ἀπαραίτητες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, ἡ ΝΙΚΗ ζητᾶ ἐντολή κυβέρνησης μέ βάση τό πολιτικό της πρόγραμμα.
  • Ὅταν ἐπιτύχει τήν ἐλαχιστοποίηση τῆς ἐπιρροῆς τῶν κομμάτων, καί ἡ ἴδια ἡ ΝΙΚΗ, πού θά ἔχει ἕως τότε ἀναγκαστικῶς κομματικό μανδύα, θά ὁδηγηθεῖ στή δική της ὅμοια ἐλαχιστοποίηση, ἀποδεικνύοντας ὅτι δέν κατατρύχεται ἀπό τό σαράκι τῆς ἐξουσίας. Θά ἔχει ὅμως παραδώσει δύο σπουδαῖες παρακαταθῆκες: στόν μέν Ἑλληνικό Λαό, μία ἀξιοπρεπέστερη Πατρίδα καί ἕναν δημοκρατικότερο τρόπο ἐκλογῆς καί λειτουργίας τῆς νομοθετικῆς ἐξουσίας, στήν ὁποία θά ἐλκύονται ἐνεργοί πολῖτες καί θά ἀναδεικνύονται τά ἱκανά, ἔντιμα καί ἀκομμάτιστα τέκνα τοῦ Λαοῦ μας. Στούς δέ λαούς τῆς οἰκουμένης, θά ἔχει ἐπισημάνει ἕναν ὁδοδείκτη γιά νά ἀπελευθερωθεῖ ἀπό τά δεσμά τῆς κομματοκρατίας.

Τά κόμματα βλάπτουν σοβαρά τήν Ἐλλάδα.

Ὥρα γιά ποιοτικότερη δημοκρατία: Ἀπό τόν Λαό, μέ τόν Λαό, γιά τόν Λαό!