Γεώργιος Ρούντας

Ὁ Γεώργιος Ρούντας γεννήθηκε τό 1981 στήν Ἀθήνα. Εἶναι ἒγγαμος πατέρας τριῶν τέκνων. Ἒλκει τήν καταγωγή του ἐκ πατρός ἀπό τά Ζαγοροχώρια Ἠπείρου καί ἐκ μητρός ἀπό τήν Κορινθία.

Μεγάλωσε στήν Ἀθήνα καί σπούδασε Νομικά στή Νομική Σχολή Ἀθηνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ὑπηρέτησε τήν στρατιωτική του θητεία ὡς ἒφεδρος ὑπαξιωματικός Είδικῶν Δυνάμεων τό 2006-2007. Ὁλοκληρώνει μεταπτυχιακές σπουδές στό ἀντικείμενο "Διακυβέρνηση καί Δημόσιες Πολιτικές", στό τμῆμα "Πολιτικῆς Ἐπιστήμης καί Διεθνῶν Σχέσεων" τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Εἶναι δικηγόρος καί ἀσχολεῖται μέ ζητήματα Κτηματολογίου. Διαθέτει πιστοποιητικό ἐπιμορφώσεως τοῦ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν στό ἐκπαιδευτικό πρόγραμμα "Δημόσια Διοίκηση". Κατέχει πιστοποίηση ἐπάρκειας γνωστικοῦ πεδίου ἀναφορικά μέ τόν νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ἀπό τό σχετικό σεμινάριο τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν (ΔΣΑ) καί τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Εἶναι ἱδρυτικό μέλος τῆς “Ἐνώσεως Ἑλλήνων Νομικῶν e-Θέμις", ἐνῶ ἒχει διατελέσει μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐνώσεως Ἀσκουμένων καί Νέων Δικηγόρων Ἀθηνῶν (ΕΑΝΔΑ) τά ἒτη 2010-2012.

Ὁμιλεῖ τήν ἀγγλική γλῶσσα.

Ἀνέκαθεν τόν συγκινοῦσε ἡ διαχρονική σύνδεση τῆς ἀρχαίας μέ τή νεώτερη Ἑλλάδα, ὃπως αὐτή ἐκφράζεται μέσα ἀπό τόν Βυζαντιακό Ἑλληνισμό καί ἡ προοπτική της σήμερα.