Ἰωάννης Σαρσάκης

Ὁ Ἰωάννης Σαρσάκης κατάγεται ἀπὸ τὸ Διδυμότειχο. Τὸ 1992 ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ Τεχνικὸ Ἐπαγγελματικὸ Λύκειο Διδυμοτείχου. Τὸ 1995 ἐντάχθηκε στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις ὡς ὑπαξιωματικὸς τοῦ Οἰκονομικοῦ Σώματος. Εἶναι ἔγγαμος καί πατέρας τριῶν τέκνων.

Εἶναι ἀνεξάρτητος Δημοτικὸς Σύμβουλος στὸν Δῆμο Διδυμοτείχου, Ὀργανωτικὸς Γραμματέας τοῦ Ἱστορικοῦ καὶ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Διδυμοτείχου «Καστροπολῖτες, Γνώση καὶ Δράση» καὶ συνδεδεμένο μέλος τοῦ ΔΣ τῆς Ἕνωσης Πολιτιστικῶν Φορέων Ἔβρου.

Τὸ ἱστορικὸ καὶ ἐρευνητικό του ἔργο ἐπικεντρώνεται στὴ μελέτη τῆς τοπικῆς ἱστορίας καὶ ἁγιολογίας τοῦ Διδυμοτείχου, καθὼς καὶ στὴν ἱστορία τῆς Ρωμανίας/Βυζαντίου. Σημαντικότερος καρπὸς τῶν μελετῶν του εἶναι ἡ συγγραφὴ δύο βιβλίων ποὺ ἀφοροῦν τὸν Ἅγιο Ἰωάννη Βατάτζη: 1) Ἰωάννης Γ’ Βατάτζης ὁ Διδυμοτειχίτης Ἅγιος Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, α’ ἔκδ. 2008 καὶ β’ ἔκδ. 2010. 2) Ὁ Πάμμεγας Σκηπτοῦχος ἅγιος Ἰωάννης Βατάτζης ὁ ἐκ Διδυμοτείχου, ἐκδ. iwrite-Πηγή, 2019.

Ἐπίσης συνέγραψε διάφορα ἱστορικὰ ἄρθρα ποὺ ἀφοροῦν στοὺς ἁγίους τοῦ Διδυμοτείχου, σέ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς πόλης, ἀλλὰ καὶ σέ σημαίνουσες προσωπικοτητες τοῦ Διδυμοτείχου μέσα στὴν ἱστορική του διαχρονία. Κείμενά του ἔχουν δημοσιευθεῖ σὲ ἐφημερίδες τῆς Θράκης, ἱστοσελίδες καὶ περιοδικὰ σχετικῆς θεματολογίας, καθὼς καὶ στὶς περιοδικὲς ἐκδόσεις τοῦ ΓΕΣ Ἐθνικὲς Ἐπαλξεις καὶ Στρατιωτικὴ Ἐπιθεώρηση.