Ἐθνικό Ὁλοκληρωμένο Πρόγραμμα γιά τό Δημογραφικό

Ἐθνικό Ὁλοκληρωμένο Πρόγραμμα γιά τό Δημογραφικό

Τό Δημογραφικό ζήτημα εἶναι ξεκάθαρα μεῖζον ζήτημα ἐθνικῆς ἐπιβίωσης, καί ὡς τέτοιο ὀφείλουμε νά τό ἀντιμετωπίσουμε. Ὁ ἀντίκτυπός του ἀγγίζει τό σύνολο της ἐθνικῆς καί κοινωνικῆς μας ζωῆς. Ἡ ὑγιής λύση τοῦ Δημογραφικοῦ μας ζητήματος σημαίνει ἄμεσα εὐεργετικά ἀποτελέσματα σέ:

 • Βιώσιμη καί Ποιοτική Οἰκονομική Ἀνάπτυξη
 • Ἐξισορρόπηση τοῦ Συνταξιοδοτικοῦ καί Ἀσφαλιστικοῦ μας συστήματος
 • Ἐγγύηση Εἰρήνης μέ Ἰσχυρές Ἔνοπλες Δυνάμεις
 • Κοινωνική γαλήνη ἀπό τήν ἐγκληματικότητα
 • Ὑγειονομική ἀσφάλεια ἀπό κινδύνους δημόσιας ὑγείας
 • Ποιοτική δημόσια παιδεία
 • Πραγματική Δημοκρατία, ὅπου οἱ πολῖτες ἐκλέγουν καί ἀποφασίζουν γιά τήν προαγωγή τοῦ συνόλου καί ὄχι γιά τήν ἐκβιαστική ἐπικράτηση ἀνάμεσα σέ φράξιες μέ ἀντιδιαμετρικά ἀντίθετες πολιτισμικές ἀξίες
 • Τελικά, πραγματικά Ὑψηλή Ποιότητα στήν καθημερινότητα τοῦ Πολίτη 

Ξεκάθαρο ὅραμά μας, ὁ μεγάλος καί κυρίαρχος πληθυσμός γηγενῶν Ἑλλήνων στήν πατρίδα μας:

Ἡ Ἑλλάδα τῶν 16 ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων τό 2050.

Ἡ διασφάλιση τοῦ βιολογικοῦ μέλλοντος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους στήν πατρογονική μας γῆ, ἐπιβάλει τή συσχέτιση πολλῶν παραγόντων πού μέχρι σήμερα προσεγγίζονται ἀποσπασματικά. Ὁ σοβαρός πολιτικός σχεδιασμός ἐπιβάλει νά συσταθεῖ ἰσχυρό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Δημογραφικῆς Ἀνάπτυξης[1], μέ ἐνιαῖο καί ὁλοκληρωμένο πρόγραμμα πού περιλαμβάνει σειρά τομέων δράσης γιά τήν Οἰκογένεια, τήν Τεκνογονία, τή Μετανάστευση, τόν Ἐπαναπατρισμό καί τήν Ὁμογένεια:

 

 1. Ἡ Οἰκογένεια νά ξαναποκτήσει τήν ἱερότητα πού τῆς ἁρμόζει

Τό Σύνταγμα στό ἄρθρο 21 ἀναφέρεται στήν προστασία τοῦ γάμου καί τῆς μητρότητας καί περαιτέρω στήν εἰδική μέριμνα πού ὀφείλει τό Κράτος στήν πολύτεκνη οἰκογένεια. Ἄς γίνει λοιπόν πράξη ἡ Συνταγματική διατύπωση μέ οὐσιαστικό τρόπο.

 • Κατάργηση τῆς φορολογικῆς ἀδικίας πού ἀντιμετωπίζουν οἱ οἰκογενειάρχες, καθώς ἐπωμίζονται τά ἴδια περίπου βάρη μέ τούς ἀνύπανδρους. Καθιέρωση στόν φόρο εἰσοδήματος τοῦ ἀφορολογήτου ποσοῦ, ὅμοια μέ τό ποσό τῶν ὀρίων τῆς φτώχειας[2].
 • Θετική προβολή τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας, ὅπως ἤδη προβλέπεται στίς πολιτικές μας γιά τήν Παιδεία, τόν Πολιτισμό καί τά μέσα μαζικῆς ἐπικοινωνίας.
 • Ἐνιαία νομοθετική καθιέρωση ἐλάχιστης ἡλικίας γάμου γιά τήν προστασία τῶν νεαρῶν ἡλικιῶν, ἀνεξαρτήτως θρησκείας ἤ ἐθίμων.
 • Νομοθετικός σεβασμός στή θεσμοθετημένη συμβίωση, ἡ ὁποία εἶναι ἀποκλειστικά εἴτε ὁ πολιτικός εἴτε ὁ θρησκευτικός γάμος, μεταξύ ἀνδρός καί γυναικός.
 • Ἴση μεταχείριση γιά ὅλα τά μή συγγενικά συστεγαζόμενα πρόσωπα ἰδίου φύλου: Οἱ ρυθμίσεις κληρονομικῶν ἤ φορολογικῶν ὑποθέσεων θά προβλέπεται ἀπό τό γενικό ἀστικό δίκαιο καί ὄχι ἀπό σύμφωνα συμβίωσης, διαφυλάσσοντας τήν ἰσονομία μεταξύ ὅσων σήμερα ζοῦν μέ σύμφωνο συμβίωσης καί ὅσων ἐπέλεξαν π.χ. γιά οἰκονομικούς λόγους νά συγκατοικοῦν μέ ἐπιστήθιους φίλους.
 • Ἀσφαλές μεγάλωμα τῶν παιδιῶν σέ ὑγιεῖς οἰκογένειες. Παιδιά πού συμβιώνουν μέ τρίτα πρόσωπα ἐκτός τῆς νόμιμης οἰκογενείας θά παρακολουθοῦνται τακτικά ἀπό κοινωνικούς λειτουργούς.
 1. Προστασία τῆς Μητρότητας
 • Υποστήριξη ἠθική καί οἰκονομική, καθώς καί ὁλική κάλυψη κόστους τοκετοῦ, ὅλων τῶν ἀπόρων γυναικῶν καί ζευγαριῶν.
 • Ἐπαναχάραξη τῶν πολιτικῶν καί ἐπιτάχυνση τῶν διαδικασιῶν γιά τίς υἰοθεσίες, δεδομένου ὄτι ἡ ζήτηση εἶναι πολύ μεγάλη.
 • Ἐργασιακή προστασία μέ κάλυψη ἀπό τό κρᾶτος τῶν ἐργοδοτικῶν εἰσφορῶν γιά ἐγκύους ἐργαζόμενες.
 • Ἀσφαλιστική προστασία μέ ἐπίδομα τοκετοῦ ἔως καί πλήρη κάλυψη τῆς γέννας ἀπό τό ἐθνικό σύστημα δημόσιας ὑγείας.
 • Μηνιαῖο ἐπίδομα κατ’οἶκον μητρότητας γιά μητέρες δύο ἤ περισσοτέρων τέκνων πού ἐπιλέγουν οἰκιακά ἀντί ἐπαγγέλματος, ὥστε νά μεγαλώνουν οἱ ἴδιες τά παιδιά τους στό σπίτι.
 1. Οἰκονομική καί Ἠθική Ἐπιβράβευση τῆς Πολυτεκνίας

 

 • Γιά τήν κατοικία καί τήν προστασία της
  • Ἀπό τήν γέννηση τοῦ δευτέρου παιδιοῦ, δυνατότητα χορήγησης στεγαστικοῦ δανείου γιά πρώτη κατοικία μέ πολύ χαμηλό ἐπιτόκιο.
  • Ἐξαίρεση ὅλων τῶν ἐγγάμων μέ τέκνο ἀπό τόν ΕΝΦΙΑ γιά τήν πρώτη κατοικία
  • Ἐξαίρεση τῶν πολυτέκνων ἀπό τούς πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας
  • Πληθυσμιακή ζωογόνηση τῆς ἑλληνικῆς ὑπαίθρου, μέ τήν παροχή ἀχρησιμοποίητων ἐπί 15 ἔτη οἰκημάτων καί ἀκαλλιεργήτων γιαῶν σέ πολύτεκνες οἰκογένειες, μέ τριετή οἰκονομική ἐνίσχυση καί προϋπόθεση τή μόνιμη μετεγκατάστασή τους
 • Γιά τήν οἰκονομική ἐνίσχυση
  • Καθιέρωση ἰσχυρῶν κινήτρων γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ τρίτου τέκνου, δηλ. χορήγηση ἐφ΄ ἄπαξ ποσοῦ στήν μητέρα γιά τήν γέννηση τοῦ 3ου τέκνου καί κάθε ἐπί πλέον τέκνο της, σέ κλίμακα μέ ἐνδεικτική ἐκκίνηση 5.000€
  • Μηνιαῖο ἐπίδομα στήν πολύτεκνη μητέρα 200€, μέ 50€ προσαύξηση γιά κάθε ἐπιπλέον τέκνο κάτω τῶν 25 ἐτῶν, χωρίς εἰσοδηματικά κριτήρια. Μετά τήν συμπλήρωση ἡλικίας 25 ἐτῶν ὅλων τῶν τέκνων της, τό μηνιαῖο ἐπίδομα τρέπεται σέ ἰσόβια μηνιαία σύνταξη 200€
  • Ἐξαίρεση τῶν πολύτεκνων ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν ἀπό τό τέλος ἐπιτηδεύματος καί τόν τρόπο φορολόγησης τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν καί φορολόγησή τους ὅπως οἱ μισθωτοί
  • Κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος γιά τούς πολύτεκνους χωρίς εἰσοδηματικᾶ ἤ ἄλλα κριτήρια
  • Ἐξαίρεση τῶν πολυτέκνων ἀπό τήν εἰσφορά ἀλληλεγγύης
 • Γιά τό κοινωνικό κράτος
  • Προσλήψεις γιά τούς πολυτέκνους σέ ποσοστό 20%. Εἰδικά προσλήψεις πολυτέκνων ἐκπαιδευτικῶν κατ’ ἀπόλυτη προτεραιότητα καί πρόταξή τους στούς πίνακες τῶν ἀναπληρωτῶν καί ὠρομίσθιων ἐκπαιδευτικῶν.
  • Οἱ Σύλλογοι Πολυτέκνων – Μέλη τῆς ΑΣΠΕ νά συμπεριληφθοῦν αὐτοτελῶς στούς φορεῖς διανομῆς φρούτων, λαχανικῶν, κλπ.
  • Ἐλεύθερες μετεγγραφές γιά τούς πολυτέκνους καί τά τέκνα τους ἄνευ οἱασδήποτε προϋποθέσεως στήν ἀντίστοιχη Σχολή ἤ Τμῆμα πού εἶναι πλησιέστερα στόν τόπο κατοικίας τους ἤ σπουδάζει ὁ ἀδελφός(η) τους.
  • Δυνατότητα στούς πολυτέκνους συνταξιούχους πού ἀναλαμβάνουν ἐργασία, νά ἀπασχολοῦνται ἄνευ περικοπῆς τῆς συντάξεώς τους.
 1. Ἀποτελεσματική Πολιτική γιά τήν (παράνομη) Μετανάστευση: Μέτοικοι καί ὄχι Ὑπήκοοι

Οἱ ξένοι διαβιοῦντες στήν Ἑλλάδα θά ὑπάγονται σέ νέο καθεστώς Μετοίκων ἀντί τῆς ἀπόκτησης ἑλληνικῆς ὑπηκοότητας καί ἰθαγένειας. Ἀναλυτικά:

  • Θά ἀπολαμβάνουν τῶν παροχῶν τοῦ κοινωνικοῦ κράτους, μέ δικαιώματα σέ περίθαλψη καί ἀσφάλιση, ἐφ’ ὅσον συνεισφέρουν σέ αὐτό.
  • Θά ἔχουν πλήρη νομικά δικαιώματα ἀλλά ὄχι πολιτικά δικαιώματα (ἐκλέγειν καί ἐκλέγεσθαι).
  • Ὀφείλουν νά δίνουν τό παρόν κάθε μήνα σέ ὑποχρεωτικό ἔλεγχο ὑγείας, κατάστασης ἐργασίας καί ποινικοῦ μητρώου. Ἡ παρέκκλιση ἀπό αὐτές τίς διαδικασίες θά ἐνεργοποιεῖ διαδικασίες ἀπέλασης.
  • Θά δηλώσουν ἐγγράφως τήν ἐκ μέρους τους ἀποδοχή τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, τῶν ἀξιῶν, τῆς γλώσσας καί τῶν ἐθίμων, καί τήν παραίτηση ἀπό ὁποιαδήποτε πρόθεση νά ἐγείρουν ἀλλαγές στόν πολιτισμό μας. 
 • Ἐπανεξέταση ὅλων τῶν ἀθρόων ἑλληνοποιήσεων τῆς τελευταίας δεκαετίας.
 • Φορολόγηση τῶν ἐμβασμάτων τῶν μεταναστῶν πρός τίς χῶρες τους.

 

 1. Ἀποτελεσματική Πολιτική γιά τήν παράνομη ἄφιξη στήν Ἑλλάδα: Πρόσφυγες καί Μετανάστες

Σέ ἕνα θέμα πού, συχνά προκαλεῖ τά ὄρια μεταξύ νομιμότητας καί ἀνθρωπισμοῦ, μεταξύ πνεύματος δικαιοσύνης καί πνεύματος ἐλέους, ἡ ἀρετή τῆς διάκρισης εἶναι ἀπαραίτητη. Ἡ Πατρίδα μας ὀφείλει νά διαφοροποιεῖ μέ σοφία τή στάση της ἀνάμεσα σέ κατατρεγμένους πρόσφυγες καί σέ παρανόμως εἰσερχομένους οἰκονομικούς μετανάστες.

 • Οἱ πρόσφυγες ἔρχονται ἀπό χώρα πού δέν εἶναι ἀσφαλῆς γιά αὐτούς. Πρόσφυγας παραδείγματος χάριν, εἶναι ἕνας Κοῦρδος ἤ Τοῦρκος πού ἀπειλεῖται ἀπό τό κράτος τῆς Τουρκίας. Ἡ Ἑλλάδα ὀφείλει νά δείξει τόν πολιτισμό τῆς φιλοξενίας της σέ αὐτούς τούς ἀνθρώπους. 
 • Αὐτός πού μεταβαίνει ὅμως παράνομα ἀπό μία ἀσφαλή χώρα σέ ἄλλη, χωρίς νά ἀπειλεῖται, εἶναι ξεκάθαρα οἰκονομικός μετανάστης πού πορεύεται χωρίς σεβασμό στούς νόμους κυρίαρχου κράτους. Δέ νοεῖται πρόσφυγας λ.χ. ἕνας κάτοικος ἀπό τό Μπαγκλαντές ἤ τήν ὑποσαχάρια Ἀφρική πού θέλει νά μεταβεῖ στήν Ἑλλάδα ἐνῶ βρίσκεται στήν Τουρκία, μία χώρα χαρακτηρισμένη ὡς ἀσφαλή κατά τόν ΟΗΕ. Στά πλαίσια αὐτά, ὅποιες ἐθνικότητες ἔρχονται ἀπό χῶρες πού δέν δικαιολογοῦν προσφυγική κατάσταση, θά ἀπελαύνονται μέ ἀπευθείας πτήσεις στίς χῶρες τους
 • Ὠστόσο, ὑπάρχουν καί ἐκείνοι οἱ πρόσφυγες πού ἔχουν φτάσει στήν Τουρκία, ἀλλά γνωρίζουμε ὄτι γιά αὐτούς οὔτε ἡ Τουρκία εἶναι πραγματικά μία ἀσφαλής χώρα: πρόκειται γιά τούς Χριστιανούς πρόσφυγες τῆς Συρίας. Γνωρίζουμε ὄτι:
  • ἀκόμη καί σήμερα ὁ Χριστιανισμός εἶναι ἡ πλέον διωκόμενη θρησκεία στόν κόσμο.
  • Τό βδελυγματικό ISIS ἔχει διαπράξει, μέ τή σιωπηρή στήριξη τῆς Τουρκίας, γενοκτονία ἐναντίον τῶν αὐτοχθόνων Χριστιανῶν τῆς Συρίας.
  • εἴμαστε ἡ πλησιέστερη χριστιανική χώρα στό δράμα τῆς ἐθνοκάθαρσης αὐτῶν τῶν πανάρχαιων χριστιανικῶν πληθυσμῶν, πού ἀκόμη ἔχουν κρατήσει κάτι ἀπό τό ἱστορικό καί πολιτισμικό ἄρωμα τοῦ Βυζαντινοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Γιά αὐτούς τούς πρόσφυγες, ἡ Πατρίδα μας μπορεῖ νά ἀναδειχθεῖ σέ φυσικό καταφύγιο, ἀλλά καί εὐρύτερα σέ στρατηγικό προστάτη τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Μέ αὐτόν ἐπιπλέον τόν τρόπο, ἀπέναντι στήν Ε.Ε. ἡ δική μας «ὑποχρέωση» στά πλαίσια ὅποιας μεταναστευτικῆς πολιτικῆς συμφωνήσουμε (ἄν ποτέ συμφωνήσουμε), τό δικό μας μερίδιο θά ἐξαντληθεῖ στή φιλοξενία ἀνθρώπων πού εἶναι φιλικά προσκείμενοι, πολιτισμικά καί θρησκευτικά, στήν Πατρίδα μας, καί πιθανότατα θά ἀνταποδώσουν εὐγνωμοσύνη ἀντί ἀχαριστίας. 

 • Γιά τίς «Δομές»
  • Κατάργηση τῶν γεωγραφικά διεσπαρμένων δομῶν ἀνά τήν Ἑλλάδα. Συγκέντρωση ὅλων τῶν δομῶν σέ ἕνα καί μόνο φυλασσόμενο κλειστοῦ τύπου συγκρότημα δομῶν, ἐγκατεστημένο στήν Ἠπειρωτική Ἑλλάδα, μακρυά ἀπό μεθόριο ἤ χώρους στρατιωτικοῦ ἐνδιαφέροντος.
  • Ἐντός τοῦ κλειστοῦ αὐτοῦ συγκροτήματος, οἱ δομές θά εἶναι ἀνεξάρτητες καί χωρισμένες ἀνάλογα μέ τή χώρα προέλευσης, τήν ἐθνικότητα, τή θρησκευτική συνείδηση.
  • Ἡ διαμονή στίς δομές θά εἶναι αὐστηρά προσωρινή καί μέ ταχεῖα διαλογή καί ἐξέταση τῶν αἰτημάτων προσφύγων.
  • Ὅποιες ἐθνικότητες ἔρχονται ἀπό χῶρες πού δέν δικαιολογοῦν προσφυγική κατάσταση, θά ἀπελαύνονται μέ ἀπευθείας πτήσεις στίς χῶρες τουςἈπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἔνωση θά ζητηθεῖ ἀποζημίωση γιά τό κόστος τῶν πτήσεων.
  • Θά ἀπαγορευθεῖ ἡ αὐτόνομη δράση ΜΚΟ μέ θέματα τό προσφυγικό καί τό μεταναστευτικό στήν ἑλληνική ἐπικράτεια. Γιά ὄ,τι ἐπιθυμεῖ ὁ ΟΗΕ καί οἱ συνεργαζόμενες ΜΚΟ, ἡ χρηματοδότηση θά διαμοιράζεται κατά 50% σέ ἐμπερίστατους Ἕλληνες καί κατά 50% σέ πρόσφυγες. 
 • Μάθημα Διάκρισης καί Πολιτισμοῦ γιά τήν Εὐρώπη

Ἡ Ἑλλάδα ὀφείλει νά ἀπαιτήσει ἀπό τούς νόμιμους ἐπισήμους Συνδέσμους καί Συλλόγους μεταναστῶν πού βρίσκονται στήν Ἑλλάδα, τήν πλήρη ὑποστήριξη τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καί τή δημόσια ἀπερίφραστη καταδίκη τῆς παράνομης εἰσόδου στή χώρα μας. Οἱ ξένοι νόμιμοι καί ἔντιμοι μετανάστες πού ἐργάσθηκαν καί νοικοκυρεύτηκαν στή χώρα μας, πρέπει νά εἶναι ἡ πρώτη φωνή καταδίκης τῆς παράνομης μετανάστευσης! 

 • Ἀρνητική Διαφήμιση στίς χῶρες προέλευσης

Διπλωματική συνεργασία μέ τίς κυβερνήσεις τῶν χωρῶν προέλευσης τῶν μεταναστῶν, γιά προβολή ἀρνητικῆς διαφήμισης γιά τήν Ἑλλάδα (σέ τηλεόραση καί μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης) στίς χῶρες τους, πού νά καταστρέφει τήν ἰδέα νά φύγει κανείς γιά τήν Ἑλλάδα. Π.χ. ντοκιμαντέρ ἱστοριῶν ὅπου τό «εὐρωπαϊκό ὄνειρο» πού φαντάστηκαν κάποιοι συμπατριῶτες τους, τελικά κατέληξε ἕνα ἐπικίνδυνο καί πανάκριβο ταξίδι, μέ ἀνταμοιβή μία ὑποβαθμισμένη, δυστυχισμένη ζωή στήν ξενιτειά. 

 1. Ὁμογένεια

Ὀφείλουμε νά ἐμπλουτίσουμε ἄμεσα τό ἐπιχειρηματικό καί ἐργατικό δυναμικό τῆς Ἑλλάδας, μέ Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ:

 • Σημαντικά κίνητρα γιά ἐπαναπατρισμό τῶν νέων μας πού προσφάτως ξενιτεύθηκαν, σημαίνουν πρῶτα ριζική ἀναθεώρηση τῆς ἐργασιακῆς νομοθεσίας πού ἔχει συνθλίψει τήν ἐγχώρια ποιοτική ἀγορά ἐργασίας. 
 • Τήν ἴδια στιγμή, ὀφείλουν νά ἐφαρμοσθοῦν ἰσχυρά ἐπενδυτικά κίνητρα γιά νά προσελκύσουμε τόν δυναμικό, σφριγηλό Ἑλληνισμό τῆς Ὁμογένειας, δεύτερης καί τρίτης γενιᾶς, νά ἀναλάβει ἀφορολόγητη ἐπί πενταετία ἐπιχειρηματική δράση πού θά φέρει καινοτομία, προηγμένη τεχνολογία καί νέες θέσεις ἐργασίας στήν μητέρα Ἑλλάδα. 

[1] Μέ ταυτόχρονη κατάργηση τοῦ Ὑπουργείου «Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς», πού ἀπό τόν τίτλο του ἤδη δείχνει τίς ἠττοπαθείς προθέσεις του ὡς νεροκουβαλητής στόν μῦλο μίας προδιαγεγραμμένης δημογραφικῆς καταστροφῆς.

[2] Ἐνδεικτικά, ἡ Ἑλληνική Στατιστική Ἀρχή (ΕΛΣΤΑΤ) σέ δελτίο τύπου 21-6-2019, ὀρίζει ὡς ἐπίπεδα φτώχειας: τοῦ ἀγάμου 4.718€, τοῦ ἐγγάμου μέ σύζυγο χωρίς τέκνα 7.077€, καί 1.415€ γιά κάθε ἐπιπλέον τέκνο κάτω τῶν 14 ἐτῶν, ἤ 2.359 γιά κάθε ἐπιπλέον τέκνο ἄνω τῶν 14 ἐτῶν.