Ἀμυντική Βιομηχανία

Ἀμυντική Βιομηχανία

«Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 δέν θά γινόταν χωρίς μπαρουτόμυλους».

Ἡ Ἀμυντική Βιομηχανία εἶναι πολλαπλασιαστής ἰσχύος: γιά τήν Ἐθνική Οἰκονομία, γιά τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις, γιά τήν Ἐξωτερική Πολιτική καί Διπλωματία.

Προμήθειες ἀμυντικοῦ ὑλικοῦ μέ ἀπαραίτητη προϋπόθεση τή συμπαραγωγή καί συμμετοχή Μονάδων τῆς Ἑλληνικῆς Ἀμυντικῆς Βιομηχανίας.

Ὑγιές περιβάλλον διοίκησης καί λειτουργίας τῶν Μονάδων Ἀμυντικῆς Βιομηχανίας μέ ὑπαγωγή σέ ἐνιαῖο θεσμικό ὄργανο.

  • Μακριά ἀπό ὁποιαδήποτε κομματική ἐμπλοκή.
  • Μέ διαυγές καί καθόλου γραφειοκρατικό νομικό πλαίσιο.
  • Ἐστίαση στίς Μονάδες πού μποροῦν νά εἶναι ἀντικειμενικά κερδοφόρες, καί ὑποστήριξή τους μέ τήν ἀναγκαία ὑποδομή.

Θεσμικό δίκτυο διασύνδεσης καί προώθηση τῆς Ἔρευνας καί Ἀνάπτυξης ἀνάμεσα σέ:

  • Ἐρευνητικά Κέντρα καί Τεχνολογικά ΑΕΙ
  • Ἀμυντική Βιομηχανία Δημοσίου τομέα
  • Ἀμυντική Βιομηχανία Ἰδιωτικοῦ τομέα

Κορυφαία ποιότητα στήν ἐπάνδρωση καί στελέχωση τῶν Μονάδων τῆς Ἀμυντικῆς Βιομηχανίας καί μέ κίνητρα ἐπαναπατρισμοῦ ἐρευνητικοῦ, ἐπιστημονικοῦ καί τεχνικοῦ προσωπικοῦ.