Λειτουργικότητα καί Ἀναδιοργάνωση

«... Καί παρά δύναμιν τολμηταί καί παρά γνώμην κινδυνευταί καί ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες...» (Θουκυδίδης)

Ἐστίαση τούς βασικούς πυλῶνες ἐπιτυχίας τῆς Ἐθνικῆς Ἄμυνας

  • Μαχητικό φρόνημα καί ὑψηλό ἠθικό
  • Ρεαλιστική ἐκπαίδευση στήν ἀρχή «ἐκπαιδεύομαι ὅπως θά πολεμήσω»
  • Κατάλληλος ἐπιχειρησιακός ἐξοπλισμός

Ἀναδιοργάνωση γιά ἐπιχειρησιακή ἀντιμετώπιση κινδύνων:

  • Πολυμέτωπη τουρκική ἀπειλή (ὄχι μόνον ἐξ ἀνατολῶν ἀλλά καί ἀπό Ἑλληνοαλβανική μεθόριο καί νοτίως τῆς Κρήτης)
  • Ὑβριδικές ἐπιθέσεις καί ἐσωτερικές ἑστίες ἀπό ἀκραία ἰσλαμικά στοιχεία καί Τούρκους πράκτορες ἐντός δομῶν φιλοξενίας.
  • Στόν ἐνιαῖο ἀμυντικό χῶρο Ἑλλάδας-Κύπρου

Ἀπό τό εὐκαιριακό ΚΥΣΕΑ στό λειτουργικό μόνιμο Συμβούλιο Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας (ΣΕΑ)

  • Θέματα Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας: Σχεδιασμός, λήψη ἀποφάσεων, στρατηγικός συντονισμός, παρακολούθηση ὑλοποίησης μέ ἀμεσότητα, ταχύτητα καί ἐγκυρότητα ἐνημέρωσης, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Π/Θ.
  • Διαχείριση κρίσεων καί ἐκπαίδευση φορέων προστασίας πολιτῶν, δικτύων, ὑποδομῶν, κρίσιμων ἐγκαταστάσεων, πηγῶν ἐνεργείας.