Ὁ κρίσιμος ἀνθρώπινος παράγοντας.

«Τό Νο1 ἔργο τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ καιρό εἰρήνης: ἡ συνεχής ἐπαύξηση τῆς μαχητικῆς ἱκανότητας, τόσο τῶν Ἀξιωματικῶν ὅσο καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ».

Οἱ Σχολές Εὐελπίδων, Δοκίμων καί Ἰκάρων νά παράγουν Στρατιωτικούς Ἠγέτες, ὄχι ἀκαδημαϊκούς.

Τά Ἀνώτατα Στρατιωτικά Ἐκπαιδευτικά Ἰδρύματα ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ ἀπό τό καταστατικό ἱδρύσεώς τους ἔχουν ἀποστολή νά βγάζουν Στρατιωτικούς Ἠγέτες γιά τήν Ἄμυνα τῆς Χώρας,

σέ ἀντίθεση μέ τόν περιβόητο Ν. 3187/7-10-2003 «Περί Στρατιωτικῶν Παραγωγικῶν Σχολῶν» πού δίνει ἀντιθέτως βάρος στήν ἀκαδημαϊκή ἀντί τῆς στρατιωτικῆς ἐκπαίδευσης, μειώνοντας τό ἀξιόμαχο καί τήν παραγωγή Στρατιωτικῶν Ἠγετῶν.

Στούς ἐθνικούς ἀγῶνες συμμετέχει σύσσωμος ὁ Ἑλληνικός λαός. Ἡ Ἐλευθερία δέν εἶναι ὑποχρέωση «ἄλλων» ἤ εὐθύνη «εἰδικῶν». Ὡς λαός αὐξάνουμε τή μαχητική μας ἱκανότητα, ποιοτικά καί ποσοτικά:

  • Ἐπαναπροσδιορισμός τῆς θητείας ὡς εὐκαιρία καί ἐπένδυση γιά τόν Νέο καί γιά τήν Πατρίδα. Τέλος, στήν κακή ἐρμηνεία τῆς θητείας ὡς ἀγγαρεία, καψόνι, χάσιμο χρόνου, ἀτελείωτες σκοπιές.
  • Ἐπένδυση σέ κληρωτούς ὅσο καί ἐπαγγελματίες ὀπλίτες, μέ οὐσιαστικό ρόλο γιά τίς ἀνάγκες τοῦ ἀμυντικοῦ μας συστήματος.

Ἐπαγγελματίες Ὀπλίτες

  • Ἄμεση πρόσληψη τοῦ ἀπαραιτήτου ἀριθμοῦ Ἐπαγγελματιῶν Ὀπλιτῶν, σύμφωνα μέ κοστολογημένες προτάσεις τῶν ΓΕ.
  • Ἐκπαίδευση ὡς μαχητές ὑψηλῆς ἐπαγγελματικῆς ἱκανότητος καί τεχνογνωσίας, ἱκανοί νά χειρίζονται ἀποτελεσματικά καί νά ἀξιοποιοῦν πλήρως τά ὑψηλῆς τεχνολογίας ὑλικά καί μέσα τῶν Ἐνόπλων μας Δυνάμεων.
  • Μοριοδότηση τῶν Ἐπαγγελματιῶν Ὀπλιτῶν ὅταν ἀπολύονται ἀπό τίς τάξεις τοῦ Στρατοῦ γιά προσλήψεις ἐν συνεχείᾳ στό Δημόσιο σέ εἰδικότητες παρεμφερεῖς μέ τά καθήκοντά τους στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις.