Ὁλοκληρωμένη πολιτική γιά τή Θητεία

Θητεία ποιοτική καί χρήσιμη γιά κάθε Νέο.

  • Ἡ πλήρης ἀξιοποίηση τοῦ χρόνου θητείας, χωρίς ἐξοντωτικά πάρεργα, ἀποδεικνύει τόν σεβασμό τοῦ Κράτους στόν χρόνο που ὁ Πολίτης του διαθέτει -κάτι που μέχρι σήμερα οὐδέποτε ἔγινε.
  • Ἀναγνώριση τῆς θητείας ὡς συντάξιμου χρόνου.
  • Αὔξηση τοῦ οἰκονομικοῦ βοηθήματος τοῦ κληρωτοῦ Στρατιώτη γιά τίς στοιχειώδεις ἀνάγκες του.
  • Ἐκπαίδευση μέ ὁμαδικό πνεῦμα σέ δεξιότητες χρήσιμες ἐφ’ ὅρου ζωῆς, ὅπως πρῶτες βοήθειες, διαβίωση στή φύση, ἐπιβίωση σέ ἀντίξοες συνθῆκες, ἀντιμετώπιση θεομηνιῶν.
  • Ἔμμισθη ἐθελοντική παράταση τῆς θητείας γιά 1-4 ἐξάμηνα, μέ μοριοδότηση γιά διεκδίκηση θέσεων σέ Δημόσιο καί ΟΤΑ καί ἐφάπαξ οἰκονομική ἐνίσχυση γιά τήν ἐπαγγελματική τους ἀποκατάσταση.

Θητεία οὐσιαστική καί ἐπαρκῆς γιά τήν Πατρίδα

Ἡ στενή συνεργασία Ὑπουργείων Ἐθνικῆς Ἄμυνας καί Παιδείας ἐπιτρέπει τή θητεία ὡς ἀπαραίτητο στάδιο τῆς παιδείας, μέ ἤπιο «ἀπογαλακτισμό» τοῦ νέου ἀπό τήν οἰκογένεια στά 18 μετά τά ἀποτελέσματα γιά τά ΑΕΙ, μέ εἰδική μέριμνα γιά κρίσιμες εἰδικότητες που ἀπαιτοῦν τριτοβάθμιες σπουδές (ἰατροί, μηχανικοί, γυμναστές, τεχνίτες). Πολλαπλά τά πλεονεκτήματα:

  • Γιά τό Νέο, ἀδιάκοπη σύνδεση μεταξύ ὁλοκλήρωσης σπουδῶν καί ἐπαγγελματικῆς ἀποκατάστασης.
  • Γιά τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις, αὐξημένη δύναμη στρατοῦ χωρίς διαρροές, μέ νέους στρατιῶτες που ἔχουν ὑψηλή φυσική ἀντοχή καί εὐκολία στή διαπαιδαγώγηση.
  • Γιά τήν Κοινωνία, ὠριμότεροι καί πιό ὑπεύθυνοι πολίτες.