Ἔντιμο, Λειτουργικό καί Ἀκομμάτιστο Κράτος

Ἔντιμο, Λειτουργικό καί Ἀκομμάτιστο Κράτος

«Ὁ μόνος διαχωρισμός πού ἔχει νόημα εἶναι ὁ διαχωρισμός τῶν ἐξουσιῶν. Καί ἰδιαίτερα  ὁ διαχωρισμός Κράτους καί Κομμάτων».

Ἔντιμο κράτος ἀπέναντι στόν Πολίτη

 • Ἔγκαιρη ἔκδοση καί ἔγκαιρη παύση συντάξεων.
 • Ἴση μεταχείριση στίς δοσοληψίες μεταξύ ἰδιωτῶν καί δημοσίου. Ὄχι ἄτοκα γιά τίς ὀφειλές τοῦ Δημοσίου ἀλλά ἔντοκα γιά τόν Πολίτη!
 • Ἀναβάθμιση τοῦ Συνήγορου τοῦ Πολίτη γιά τήν καταγγελία τῆς διαφθορᾶς στό Δημόσιο. Νομική κάλυψη γιά ἀδικούμενους Πολῖτες χαμηλῶν εἰσοδημάτων.
 • Πάταξη φοροδιαφυγῆς μέ μεγαλύτερη εὐφυΐα. Υἰοθέτηση συστημάτων καί πρακτικῶν ἀπό χῶρες μέ εὐφυή ἐντοπισμό φοροδιαφυγῆς (π.χ. ΙRS).

Διαχωρισμός Κράτους-Κομμάτων

 • Ἐπιλογή Διοικητῶν κρατικῶν φορέων καί ἰδρυμάτων ἀπό τούς καλύτερους, ὄχι ἀπό τούς ἡμέτερους. Ὑποψηφιότητες ἀποκλειστικά ἀπό σχετικούς μέ τό ἀντικείμενο. Ἡ ὑποβολή ὑποψηφιότητας νά συνοδεύεται ἀπό ὑποβολή ὁράματος, πλάνου καί στρατηγικῆς γιά τό ἴδρυμα πού θέλει νά ἀναλάβει. Ἐπιλογή ἀπό ἐπιτροπή «σοφῶν» καί καταξιωμένων τοῦ κλάδου, ἐνῶ ἡ πολιτική ἠγεσία καί οἱ τομεάρχες τοῦ ἰδρύματος θά ἔχουν ἀπλῶς δικαίωμα veto γιά ἀντικειμενικούς λόγους.

Κατάργηση τῶν σχέσεων μεταξύ συνδικαλισμοῦ καί κομμάτων

 • Συνδικαλιστική ἐκλογή μόνο προσώπων, ὄχι συνδυασμῶν.
 • Ἴδρυση Σχολῆς Ἐργασιακῆς Νομοθεσίας, μέ ἐλεύθερη, εὐέλικτη καί δωρεάν φοίτηση γιά κάθε ἐργαζόμενο, ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά νά διεκδικήσει ἐργαζόμενος συνδικαλιστικά καθήκοντα.
 • Μέ αὐτόν τόν τρόπο καταργεῖται ἡ «ἐλίτ» τῶν «ἐπαγγελματιῶν συνδικαλιστῶν» καί τῶν κομματικῶν μηχανισμῶν πού τούς ὑποστηρίζουν, καί ὁ συνδικαλισμός γίνεται πραγματικά μία δημοκρατική διαδικασία γιά ὅλους τούς ἐργαζόμενους.

«Νά γίνει ὁ Δημόσιος ὑπάλληλος τό κόσμημα τῆς ἐξυπηρέτησης τοῦ Πολίτη»

 • Ἀλλαγή τῆς δημοσιο-υπαλληλίστικης νοοτροπίας (ὅπου ὑπάρχει).
 • Τακτικές ἐκπαιδεύσεις καί πιστοποιήσεις.
 • Ἄρτια κατάρτιση στό γνωστικό ἀντικείμενό τους.
 • Νά χαίρονται νά σοῦ μιλοῦν καί νά χαίρεσαι νά τούς ἀκοῦς.

Ἀπλοποίηση καί βελτιστοποίηση διαδικασιῶν ἐντός κάθε δημόσιου φορέα ἀλλά καί συνεργασίας μεταξύ διαφορετικῶν.

 • Τό τέλος τῆς γραφειοκρατίας.
 • Ἡ ἀρχή τῆς λογικής καί τῆς ἐξυπηρέτησης.
 • Λειτουργικότητα καί ἀξιοπιστία.

Ἡ τεχνολογία στήν ἐξυπηρέτηση τοῦ Πολίτη (καί ὄχι εἰς βάρος του)

 • Ψηφιοποίηση, ἐξυπηρέτηση καί ἀσφάλεια.
 • Σεβασμό στά προσωπικά δεδομένα.
 • Σεβασμό στά δεδομένα τοῦ κράτους.
 • Τεχνική αὐτονομία κάθε δημόσιας ὑπηρεσίας. Ἐπιστημονικά κατηρτισμένες ὁμάδες – νά μήν βρίσκονται ὑπό τήν ὁμηρία ἰδιωτικῶν φορέων. Τό κράτος πρέπει νά ἔχει πάντοτε τόν ἔλεγχο τῆς λειτουργικότητάς του.