Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα

Οικονομία

Ενέργεια

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ἡ κλιματική ἀλλαγή ἐμφανίζεται ὡς εὐκαιρία  ἀλλαγῆς μιᾶς ἐπώδυνης βιομηχανικῆς πρακτικῆς γιά τό περιβάλλον, ἀλλά ἡ μετάβαση κρύβει ἐπικίνδυνες παγῖδες, μέ χειρότερη τήν ἐνεργειακή, οἰκονομική, ἐθνική μας ἐξάρτηση.

 

Τό «Ἐθνικό Σχέδιο γιά τήν Ἐνέργεια καί τό Κλῖμα» δέν εἶναι οὔτε σχέδιο, οὔτε ἐθνικό!

   Τό ΕΣΕΚ ὑπηρετεῖ ἀποκλειστικά γενικούς στόχους τῶν Βρυξελλῶν (μείωση ἐκπομπῶν θερμοκηπίου, προώθηση ΑΠΕ), ἀδιαφορῶντας ἐπιδεικτικά γιά τή Νο1 ἐθνική προτεραιότητα: τή μείωση τῆς ὑπέρμετρης ἐνεργειακῆς ἐξάρτησης ἀπό εἰσαγωγές πού εἶναι ἀπό τίς μεγαλύτερες στήν Εὐρώπη (74% ἔναντι 54% εὐρωπαϊκοῦ μέσου ὄρου).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

  1.  Στόν πολιτισμό μας δέν ἁρμόζουν τά σκουπίδια.

Χρωστοῦμε στά παιδιά μας νά παράγουμε λιγότερα καί νά τά διαχειριζόμαστε ὀρθότερα, ὄχι νά σπέρνουμε χωματερές! Ἀναγνωρίζοντας ὄτι τά ἀπόβλητα ἀποτελοῦν οἰκονομικούς πόρους, στοχεύουμε νά μεταβοῦμε ἀπό τή σπάταλη γραμμική λογική «παράγω-καταναλώνω-πετάω», σέ μία ὑπεύθυνη κυκλική οἰκονομία.

Παράγουμε στήν Ἑλλάδα ἀστικά στερεά ἀπόβλητα ἄνω τῶν 500 κιλῶν ἐτησίως κατά κεφαλήν, μέ τό 80% νά θάβεται σέ χωματερές, που εἶναι ὁ χειρότερος τρόπος διαχείρισης ἀποβλήτων. Τό ἀνωτέρω ἐπίτευγμα εἶναι ἔργο εὐρωλάγνων κυβερνήσεων που περιφρόνησαν τήν ἀρχοντιά καί τήν καθαριότητα τῶν προγόνων μας.

ΝΙΚΗ – ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΝΙΚΗ – ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ἡ οἰκονομία δέν εἶναι ὑποσχέσεις ἤ εὐχολόγια. Εἶναι ἀνθρώπινες ἐπιλογές.

Ἡ κρίση στήν πατρίδα μας εἶναι πρῶτα ἡθική κι ἔπειτα οἰκονομική. Ἐπομένως, καί ἡ ἔξοδος ἀπό τήν κρίση εἶναι πρῶτα ἡθική κι ἔπειτα οἰκονομική.

Τό πρόγραμμά μας δέν ἀξιώνει νόμπελ οἰκονομικῆς καινοτομίας. Ζοῦμε ὡς ἀπλοί πολῖτες τῆς πατρίδας μας καί πιστεύουμε ὅτι αὐτά πού πρεσβεύουμε θά ἔπρεπε ἀπλά νά ἀνήκουν στή σφαίρα τῶν αὐτονόητων γιά κάθε πολίτη.

Δυστυχῶς, ὅμως, σέ μία πατρίδα πού ἀπομυζοῦν ἀποικιοκρᾶτες καί κόμματα, σέ μία πατρίδα ὅπου ἡ ἀναξιοκρατία πηγαίνει χέρι-χέρι μέ τήν ἀτιμωρησία, δέν ὑπάρχουν αὐτονόητα. Γιά νά ξαναγίνουν αὐτονόητα, δέν ἀπαιτεῖται ἐπιστημοσύνη. Θέληση καί τιμιότητα ἀπαιτεῖται.

Εὐρωπαϊκή Ἔνωση καί Εὐρώ

Εὐρωπαϊκή Ἔνωση καί Εὐρώ

Ἡ εἴσοδός μας στήν ΕΟΚ, μετέπειτα στήν Εὐρωπαϊκή Ἔνωση καί στό Εὐρώ δέν συνοδεύτηκε ποτέ ἀπό σοβαρή καί ὑπεύθυνη οἰκονομοτεχνική μελέτη τῶν συγκριτικῶν πλεονεκτημάτων καί μειονεκτημάτων πού θά ἐπέφερε στήν ἑλληνική οἰκονομία –ἀντιθέτως, ὅλη ἡ ἐπιχειρηματολογία ἐξαντλήθηκε σέ συνθήματα, διακηρύξεις καί δηλώσεις πολιτικῶν καί δημοσιογράφων.

Ὡστόσο, δυστυχῶς, τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τήν ἔξοδό μας ἀπό αὐτήν, πού ἐξίσου ἀντιμετωπίζεται μέ ἔλλειψη σοβαρῆς μελέτης.

Ἐθνική Αὐτάρκεια: Made in Hellas σέ ὅλα τά βασικά!

Ἐθνική Αὐτάρκεια: Made in Hellas σέ ὅλα τά βασικά!

Ἐθνική Αὐτάρκεια: Made in Hellas σέ ὅλα τά βασικά! Αὐτά πού χρειαζόμαστε πραγματικά, νά τά παράγουμε.

Πέραν τῆς διατροφικῆς αὐτάρκειας, πού ἀναλύεται στόν Πρωτογενῆ Τομέα, καί τῆς ἐνεργειακῆς αὐτάρκειας, πού ἀναλύεται ἐπίσης σέ ἀνεξάρτητο κεφάλαιο Ἐνέργειας, ἡ πατρίδα μας πρέπει νά καταστεῖ περισσότερο αὐτάρκης καί σέ ἄλλους κλάδους, ζωογονώντας πολλαπλές περιοχές τῆς οἰκονομικῆς μας δραστηριότητας.

Ὁ τουρισμός εἶναι ἡ βαριά μας βιομηχανία, ἀλλά ὅπως ἀπέδειξε ἡ ἐμπειρία τῆς πανδημίας τοῦ COVID-19, δέν εἶναι ὑγιές νά βασιζόμαστε μονοσήμαντα στόν τουρισμό γιά τή μελλοντική μας ἐπιβίωση.

Πρωτογενῆς Τομέας: Ἀξιοποιοῦμε τήν καλύτερη γωνιά τοῦ πλανήτη!

Πρωτογενῆς Τομέας: Ἀξιοποιοῦμε τήν καλύτερη γωνιά τοῦ πλανήτη!

Ὁ πρωτογενῆς τομέας γιά τήν Ἑλλάδα (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Ἀλιεία, Διαχείριση Δασῶν καί Ἐδαφοϋδατικῶν πόρων) εἶναι στρατηγικῆς σημασίας:

  • Σπουδαία δυνατότητα δημιουργίας προστιθέμενης ἀξίας καί ἀπασχόλησης στήν οἰκονομία μας, μέ τά ἐξαιρετικά προϊόντα τῆς ἑλληνικῆς γῆς νά μποροῦν νά κυριαρχήσουν στίς παγκόσμιες ἀγορές. Ἡ διατροφική αὐτάρκεια τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ εἶναι παράγοντας ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καί ἐπιβίωσης.
  • Τό πρόσφατο παγκόσμιο lockdown λόγω COVID-19 ἀπέδειξε ὅτι μία ἐπισιτιστική κρίση δέν εἶναι τόσο μακριά ὅσο φανταζόμασταν, μέ κάθε χώρα νά ἐπιδιώκει κατά προτεραιότητα τήν ἐπιβίωση τοῦ δικοῦ της πληθυσμοῦ, ἀποχαιρετίζοντας εὔκολα τήν πολυδιαφημισμένη «εὐρωπαϊκή ἀλληλλεγγύη».
Στρατηγική Ἐξυγίανσης τῆς Ζήτησης καί τῆς Καταναλωτικῆς Συμπεριφορᾶς

Στρατηγική Ἐξυγίανσης τῆς Ζήτησης καί τῆς Καταναλωτικῆς Συμπεριφορᾶς

Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ἔχει ἐκτοξεύσει τίς δυνατότητες μάθησής του, ὡστόσο ἔχει καταντήσει ἀτροφική ἡ ἱκανότητα καί ἡ μάθησή του νά καταναλώνει ὑπεύθυνα καί προγραμματισμένα τό εἰσόδημά του. Ἰδιαίτερα ὡς ἑλληνική κοινωνία ἔχουμε πέσει ἀλλεπάλληλες φορές θύματα τῆς χαμηλῆς καταναλωτικῆς μας νοημοσύνης. Αὐτό ἔχουμε πραγματική, ζωτική ἀνάγκη νά τό ἀλλάξουμε. Ἄς σταματήσουμε νά δημιουργοῦμε ἀπό μόνοι μας τίς τραγωδίες μας, γιά νά σταθοῦμε ἀπέναντι στό μέλλον μέ εὐθύνη καί σοβαρότητα.

Ἀπασχόληση

Ἀπασχόληση

 «Ἡ πλήρης ἀπασχόληση δημιουργεῖ ἐλεύθερους καί χαρούμενους πολίτες. Ἡ ἀνεργία καί ἡ μερική ἀπασχόληση παράγουν φτωχούς καί φοβισμένους πολίτες, ἕτοιμους νά παραδώσουν πατρίδα καί προσωπικότητα γιά λίγη στέγη καί λίγα ψίχουλα».

Νέα ἀποστολή γιά τόν ΟΑΕΔ: ἡ καλύτερη, εὐφυέστερη καί πλέον σύγχρονη μηχανή εὑρέσεως ἐργασίας γιά τούς ἀδύναμους συμπατριῶτες μας.

Φορολογία

«Φορολογία ἀπλουστευμένη, ἑστιασμένη στήν δημιουργία ἑλληνικῶν θέσεων ἐργασίας καί στήν ἐνίσχυση τῆς ἑλληνικῆς παραγωγῆς».

Μελέτη ὑποκατάστασης τῶν περισσοτέρων φορολογικῶν κανόνων μέ ἀπλούστευση.

  • Προαναγγελία σταθερῆς φορολογίας γιά μακρό χρονικό διάστημα, χωρίς τήν δυνατότητα ριζικῆς ἀλλαγῆς της, παρά μόνο διορθωτικῶν βελτιώσεων.

Ἀσφάλιση καί Συντάξεις

«Προστατεύουμε τίς συντάξεις τῶν γερόντων μας: Ἐνισχύουμε τή νόμιμη ἀπασχόληση, αὐξάνουμε τούς οἰκονομικά ἐνεργούς πολῖτες μέ δραστική ἔνεση ἀπό ἑλληνικό αἴμα τοῦ ἐξωτερικοῦ».

Εἶναι βάρβαρο, ἀντεθνικό καί προσβλητικό τῆς νοημοσύνης μας νά προσπαθοῦν ὀρισμένοι νά μᾶς πείσουν ὄτι οἱ συντάξεις τῶν γερόντων μας θά πληρώνονται, τάχα, ἀπό λαθροεποίκους.

Σημαντικές κυρώσεις γιά τήν ἀνασφάλιστη ἐργασία, τόσο γιά τόν ἐργοδότη ὅσο καί γιά τόν ἐργαζόμενο.

  • Πρόκειται γιά μάστιγα παραβατικότητας καί βασικό παράγοντα τοῦ ἐλλείμματος τοῦ συνταξιοδοτικού.
Τράπεζες & Χρηματοδότηση

Τράπεζες & Χρηματοδότηση

«Κάτι δέν πάει καί τόσο καλά μέ τόν Νο1 ἀποδέκτη ἐνισχύσεων τόν καιρό τῶν μνημονίων»

Ἀπό τήν πλευρά τῶν καταθέσεων:

  • Μέ σχεδόν μηδενικά ἐπιτόκια, οἱ τράπεζες δέν ἀνταγωνίζονται κανέναν γιά νά κατέχουν καί νά ἀξιοποιοῦν τόν ἀποταμιευμένο ἰδρώτα ἐπιχειρηματιῶν καί νοικοκυριῶν.
Ναυτιλία

Ναυτιλία

«Νά καταστεῖ ἡ Ἑλληνική Σημαία, ἡ Νο 1 ἐπιλογή τῶν ἐφοπλιστῶν»

Εἰδικό φορολογικό καθεστώς γιά τό τμῆμα τῶν ἐπενδύσεων τῶν ἐφοπλιστῶν πού θά γίνουν σέ ἄλλες ἐπιχειρηματικές δραστηριότητες στήν ξηρά.

Ἐνδυνάμωση/Ἀναβάθμιση τῶν Σχολῶν δημιουργίας στελεχῶν τῆς Ναυτιλίας, ἀπό τά Ἑλληνικά Πανεπιστήμια

«Να νοσταλγείς τον τόπο σου, ζώντας στον τόπο σου, τίποτε δεν είναι πιο πικρό» Γ. Σεφέρης

Το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα ΝΙΚΗ είναι ένας εγκεκριμένος Πολιτικός Οργανισμός, από τον Άρειο Πάγο, από τις 25 Ιουλίου του 2019.

 

Τραπεζικός λογαριασμός
IBAN: GR4102602030000830201895856 (Eurobank)
BIC: ERBKGRAAXXX | 0203 – Τσιμισκή 27 Θεσσαλονίκη
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη

Μακένζι Κίνγκ 12, Θεσσαλονίκη 546 22

Τηλ: 2310 232999

Αθήνα

Σταδίου 10, Αθήνα 105 64

Τηλ: 210 3217890