Ἐθνική Αὐτάρκεια: Made in Hellas σέ ὅλα τά βασικά!

Ἐθνική Αὐτάρκεια: Made in Hellas σέ ὅλα τά βασικά!

Ἐθνική Αὐτάρκεια: Made in Hellas σέ ὅλα τά βασικά! Αὐτά πού χρειαζόμαστε πραγματικά, νά τά παράγουμε.

Πέραν τῆς διατροφικῆς αὐτάρκειας, πού ἀναλύεται στόν Πρωτογενῆ Τομέα, καί τῆς ἐνεργειακῆς αὐτάρκειας, πού ἀναλύεται ἐπίσης σέ ἀνεξάρτητο κεφάλαιο Ἐνέργειας, ἡ πατρίδα μας πρέπει νά καταστεῖ περισσότερο αὐτάρκης καί σέ ἄλλους κλάδους, ζωογονώντας πολλαπλές περιοχές τῆς οἰκονομικῆς μας δραστηριότητας.

Ὁ τουρισμός εἶναι ἡ βαριά μας βιομηχανία, ἀλλά ὅπως ἀπέδειξε ἡ ἐμπειρία τῆς πανδημίας τοῦ COVID-19, δέν εἶναι ὑγιές νά βασιζόμαστε μονοσήμαντα στόν τουρισμό γιά τή μελλοντική μας ἐπιβίωση.

Ἐθνική Αὐτάρκεια δέν εἶναι βεβαίως μόνο θέμα ἐπιβίωσης. Σχετίζεται ἄμεσα μέ τό καλύτερο βιοτικό ἐπίπεδο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, διότι ἐπιφέρει νέες θέσεις ἐργασίας καί πρόσθετο εἰσόδημα τό ὁποῖο μένει καί ἐπαναγονιμοποιεῖ τήν ἐγχώρια οἰκονομία.

 

1         Ἔνδυση, Ὑπόδηση, Κινητά

 

«Συγχαρητήρια» σέ ὅλες τίς ἑλληνικές κυβερνήσεις πού ντύνουν τόν ἑλληνικό στρατό μέ στολές ραμμένες στήν Τουρκία, καί τόν τρέφουν μέ κοτόπουλα Βουλγαρίας. Καί πού ἐκπαιδεύουν τή νεολαία στό ἀκριβότερο κινητό καί τήν πιό ἀκαλαίσθητη εἰσαγόμενη ἔνδυση.

 • Ἔνδυση καί Ὑπόδηση στρατοῦ, σωμάτων ἀσφαλείας, ἐργατοτεχνιτῶν δημοσίου τομέα καί τοπικῆς αὐτοδιοίκησης, θά προμηθεύονται μέ διαγωνισμό ἀπό ἑλληνικές βιομηχανίες πού ἀξιοποιοῦν ἐργατικό δυναμικό Ἑλλήνων.

 

 • Σχολικές στολές ὑψηλῆς ποιότητας καί ραπτικῆς μέ ποικιλία ἐπιλογῶν καί παραγωγή μέ διαγωνισμό ἀπό ἑλληνικές βιομηχανίες μέ ἑλληνικό ἐργατικό δυναμικό

 

 • Κινητά γιά Μαθητές Λυκείου: Ἀσφαλή στή χρήση, μέ ἐκπαιδευτικές ἐφαρμογές, χαμηλοῦ κόστους, ἑλληνικῆς συμπαραγωγῆς
  • Σχεδιασμός κινητῶν τηλεφωνικῶν συσκευῶν καί ἐφαρμογῶν εἰδικά σχεδιασμένων γιά ἡλικίες Λυκείου. Ἑλληνική ἐπενδυτική συμμετοχή-συμπαραγωγή.
  • Ἐξυπηρέτηση βασικῶν λειτουργιῶν ἐπικοινωνίας μέ γονεῖς – συμμαθητές
  • Ἀσφαλῆς πρόσβαση σέ συγκεκριμένες περιοχές τοῦ διαδικτύου χωρίς μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης
  • Συνεισφορά στό ἐκπαιδευτικό δίκτυο μέ χρήσιμες πληροφορίες καί ἐφαρμογές
  • Οἰκονομική λύση πού δέν ἀφαιμάζει τά νοικοκυριά καί δέ δημιουργεῖ προβλήματα κοινωνικῶν ἀνισοτήτων
  • Μιά τέτοια καινοτομία πού ὁδηγεῖ σέ ἀσφαλή χρήση κινητῶν καί διαδικτύου ἀπό μαθητικό κόσμο εἶναι ΕΞΑΓΩΓΙΜΗ.

 

2         Βιομηχανική Παραγωγή

 

2.1        Μείωση τῆς γραφειοκρατίας γιά συμπαραγωγές

 

Ἡ συστηματική ἀποβιομηχάνιση τῆς πατρίδας μας ἀπό τίς ἀπάτριδες κυβερνήσεις τών περασμένων δεκαετιῶν, συνοδεύτηκε ἀπό ἕνα γραφειοκρατικό τέρας πού κάνει τήν ἀδειοδότηση κάθε νέας ἐπένδυσης ἐξαιρετικά ἐπίπονη καί προβληματική. Βασική προτεραιότητα μίας πατριωτικῆς κυβέρνησης εἶναι ἡ ἐκπόνηση μελέτης γιά τή σύγκριση διαδικασιῶν ἀδειοδότησης νέων ἐπενδύσεων μεταξύ Ἑλλάδας καί χωρῶν μέ ὑψηλό ἀριθμό νέων, ξένων ἐπενδύσεων. Νά μάθουμε μέ ποιές διαδικασίες δουλεύουν ἐκεῖνα τά κράτη πού προσελκύουν πολλές ἐπενδύσεις. Καί νά ἐφαρμόσουμε τήν ἀπλούστευση τῶν διαδικασιῶν καί τή μείωση τῆς γραφειοκρατίας μέ δοκιμασμένα μέτρα καί βέλτιστες πρακτικές.

 

2.2        Ἀμυντική Βιομηχανία – βλ. ἐκτενέστερη πολιτική Ἐθνικῆς Ἄμυνας

 • Διάθεση ὑποδομῶν καί χαμηλῆς φορολογίας γιά ἐγκατάσταση καί λειτουργία στήν Ἑλλάδα ξένων ἐργοστασίων παραγωγῆς ἀμυντικοῦ ἐξοπλισμοῦ, μέ ἑλληνικό ἀνθρώπινο ἐπιστημονικό καί ἐργατικό δυναμικό.
 • Ἔρευνα καί ἀνάπτυξη νέων συστημάτων ἄμυνας σέ συνεργασία μέ Ἑλληνικά Πανεπιστήμια.

 

2.3        Ἐνίσχυση Ἑλληνικῆς Φαρμακοβιομηχανίας

 • Προτεραιότητα στήν παραγωγή ὅλων τῶν βασικῶν καί εὐρείας χρήσεως φαρμακευτικῶν ἀγαθῶν

 

2.4        Συμμετοχή στήν παγκόσμια Αὐτοκινητοβιομηχανία

 • Διαπραγμάτευση μέ τίς διεθνεῖς αὐτοκινητοβιομηχανίες γιά προσέλκυση καί δημιουργία παραγωγικῶν μονάδων ἐξαρτημάτων, ὀχημάτων καί συστημάτων φόρτισης.

 

2.5        Παραγωγή πόσιμου νεροῦ

 • Ἔρευνα καί ἀνάπτυξη γιά τήν στρατηγική αὐτονομία τῆς νησιωτικῆς Ἑλλάδας σέ νερό ἀπό ἀφαλάτωση, μέ πολλαπλά ὀφέλη ἐξοικονόμησης σέ χρηματικούς καί φυσικούς πόρους. 

 

 

3         Ἀγοραστική Ἐνδοχώρα

 

Ἡ ἐθνική αὐτάρκεια ἔχει ἕνα σύνηθες μειονέκτημα, πού εὐκαίρως-ἀκαίρως προβάλλουν οἱ θιασῶτες τῆς ἀνεξέλεγκτης διεθνοποίησης τῆς οἰκονομίας: τή χαμηλή κλίμακα παραγωγῆς. Αὐτή ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα ὑψηλότερο κατά μονάδα κόστος γιά νά ἐπιτευχθεῖ ἀνταγωνιστική ποιότητα, καθυστέρηση στήν ἀπόσβεση ἐπενδυτικῶν σχεδίων, καί τελικά ὑψηλότερες τιμές καί ἔλλειψη ἀνταγωνιστικότητας. Εἶναι διαφορετικό νά παράγεις γιά μία ἀγορά ἐνός, δέκα ἤ πενήντα ἑκατομμυρίων.  Μέ αὐτό τό σκεπτικό, ἡ Ε.Ε. ἀποτέλεσε δέλεαρ γιά τήν ἐπιχειρηματικότητα – μέ μία διαφορά: πρέπει νά ἔχεις ἐθνική αὐτοκυριαρχία, ἔντιμη διακυβέρνηση καί νόμους πού τηροῦνται! Τό ἀναμενόμενο ἀποτέλεσμα: Ἐκεῖνες οἱ χῶρες πού προσπάθησαν περισσότερο, νωρίτερα καί πιό ὀργανωμένα ἀπό τή δική μας, κάναν τήν Ἑλλάδα δική τούς οἰκονομική ενδοχώρα, ἀντί νά κάνουμε ἐμεῖς τίς δικές τους.

Ἀπαιτεῖται ἐπομένως «ἀγοραστική ἐνδοχώρα» γιά τήν ἑλληνική παραγωγή. Γιά νά ἀντιμετωπισθεῖ αὐτό, προτείνουμε πολιτική σέ τρεῖς ἄξονες:

 1. Πολύ σοβαρή προτεραιότητα στήν ἐξαγωγική οἰκονομική διπλωματία, ὡς κρίσιμος παράγοντας ἐπιτυχίας στόν ἀγῶνα γιά τήν ἐθνική αὐτάρκεια.
 2. «Ἀναπνοή» τῆς ἀγοραστικῆς ἱκανότητας καί τοῦ διαθεσίμου εἰσοδήματος τῶν νοικοκυριῶν, μέ ἐλάφρυνση ἀπό παρασιτικές σπατάλες τοῦ ἰδιωτικοῦ ἀλλά καί δημοσίου χρήματος. Δηλαδή, σεβασμό καί ἐξοικονόμηση στούς ἰδιωτικούς καί δημόσιους πόρους.
 3. Ἀνακατεύθυνση τοῦ διαθεσίμου εἰσοδήματοςσέ προϊόντα καί ὑπηρεσίες ἑλληνικῶν συμφερόντων

Οἱ παραπάνω τρεῖς ἄξονες ἀναλύονται ὡς ἐξῆς:

 

 • Ἐξαγωγική Οἰκονομική Διπλωματία γιά διεύρυνση κλίμακας παραγωγῆς

 

 • Οἱ πρεσβεῖες καί τά διπλωματικά μας σώματα νά κινητοποιηθοῦν σέ διαρκή ἐνεργό ρόλο, ἀξιολογούμενες μέ βάση τήν ὑλοποίηση ἐξαγωγικῶν συμφωνιῶν στίς χῶρες πού λειτουργοῦν.

 

 • Ὑποστήριξη ἐξαγωγῶν μέ συγκεκριμένες διακρατικές συμφωνίες καί ἐκτός Ε.Ε. Τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν θά πρέπει νά ἔχει καί τέτοια στοχοθέτηση. Ἡ διεθνής διπλωματία ὀφείλει νά εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη καί μέ τήν οἰκονομική διπλωματία. 

 

3.2        Σεβασμός στούς δημόσιους πόρους καί τή δημόσια περιουσία

 

3.2.1        Στέγαση Κρατικῶν Ὑπηρεσιῶν

 • Εἶναι ἀπαράδεκτο τό κράτος νά ξεπουλᾶ τή γῆ τοῦ στό ΤΑΙΠΕΔ καί ταυτόχρονα νά πληρώνει σέ ἰδιῶτες ἐνοίκια γιά τή στέγαση τῶν ὑπηρεσιῶν του. Οἱ δημόσιοι ὀργανισμοί πού ἀπαιτοῦν μεγάλες κτιριακές ἐγκαταστάσεις (ὑπουργεῖα, ἐφορίες κλπ) θά στεγάζονται σέ κρατική περιουσία καί κανένας πόρος δέν θά πηγαίνει σέ μή παραγωγικούς σκοπούς ὅπως ἐνοίκια. Μεταστέγαση κεντρικῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν τῆς πρωτεύουσας στά ἀναξιοποίητα καί ρημαγμένα Ὀλυμπιακά Ἀκίνητα.

 

3.2.2        ΤΑΙΠΕΔ

 • Ἐξαίρεση ὅλων τῶν ἀρχαιολογικῶν χώρων καί ἱστορικῶν μνημείων. Ἡ τουριστική βιομηχανία τῆς Ἑλλάδας δέ μπορεῖ νά ἀφεθεῖ σέ ξένα χέρια.
 • Ἐξαίρεση ὅλων τῶν περιουσιακῶν στοιχείων πού ἄμεσα ἤ ἔμμεσα σχετίζονται μέ τήν ἐθνική ἀσφάλεια καί δημόσια ὑγεία. Νά τό ποῦμε ἀπλά: εἶναι ἀδιανόητο νά πουλᾶμε τά λιμάνια τῶν νησιῶν μας ἤ τό νερό πού πίνουμε.
 • Γιά τούς ὑπόλοιπους δεσμευμένους πόρους, προτεραιότητα στήν ἀγορά ἀπό Ἕλληνες τῆς Ὁμογένειας.

 

3.2.3        Ποινική νομοθεσία καί Σωφρονιστικό σύστημα

 • Ἀνασχεδιασμός τῶν φυλακῶν. Ὑποχρεωτική ἐργασία καί συνεισφορά τῶν κρατουμένων στούς πόρους συντήρησης τῶν φυλακῶν. Ἀς μήν ξεχνοῦμε ὅτι τό μηνιαῖο κόστος κάθε κρατουμένου εἶναι 32% μεγαλύτερο ἀπό τό βασικό μηνιαῖο μισθό ἑνός νομοταγοῦς πολίτη! (857€ ἔν. 650€)
 • Ἄρση τοῦ Ν. Παρασκευόπουλου γιά τήν ἀποφυλάκιση ποινικῶν κρατουμένων – σεβόμαστε τά χρήματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ πού πηγαίνουν στήν ἀστυνόμευση, στό δικαστικό σύστημα, στό σωφρονιστικό σύστημα.
 • Φθορά δημόσιας περιουσίας (π.χ. ἀπό διαδηλωτές) δέν θά ἔχει μόνο ποινική εὐθύνη ἀλλά θά ἀποζημιώνεται ἀπό τήν προσωπική περιουσία / ἐργασία τῶν φθορέων.

 

3.2.4        Ἐρευνητικοί πόροι Κρατικῶν Ὑπηρεσιών

 • Ἡ ἔρευνα, ἀνάπτυξη καί οἱ συμβουλευτικές ὑπηρεσίες τοῦ Κράτους θά ἀνατίθενται καί θά ἐκπονοῦνται στό μέγιστο βαθμό ἀπό τά ἐγχώρια τριτοβάθμια δημόσια ἐκπαιδευτικά ἰδρύματα, ἀξιοποιώντας καί ἀνακυκλώνοντας κατά τό δυνατόν τούς ἐθνικούς πόρους. Μόνο σέ πραγματικά δυσεπίλυτα προβλήματα πρέπει νά ὑπάρχει περιθώριο γιά συμβουλευτικές.

 

3.2.5        Δημόσια τριτοβάθμια παιδεία μέ ἔσοδα

 • Ἡ τριτοβάθμια ἐκπαίδευση ὀφείλει νά εἶναι δωρεάν καί δημόσια γιά τούς Ἕλληνες πολῖτες. Ὡστόσο, ὀφείλουμε νά δοῦμε τή δυνατότητα τῶν Πανεπιστημίων μας νά παράξουν ἔσοδα, προσελκύοντας φοιτητές καί ἀπό χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ. Αὐτό προϋποθέτει διαρκή προσπάθεια ἀνόδου τοῦ ἐπιπέδου τῶν Πανεπιστημίων μας στίς παγκόσμιες κατατάξεις, διαρκή έμπλουτισμό τῆς διδασκαλίας μέ ἐπισκέπτες καταξιωμένους Ἕλληνες καθηγητές ἀπό Πανεπιστήμια τοῦ ἐξωτερικοῦ μέ ὑψηλότερη κατάταξη ἀπό τά ἀντίστοιχα Ἑλληνικά, καθώς καί μέ συνεργασίες μέ ξένα Πανεπιστήμια γιά ἐκπόνηση κοινῶν μεταπτυχιακῶν προγραμμάτων πού μποροῦν νά εἶναι καί ξενόγλωσσα. 

 

3.3        Ἀνακατεύθυνση τοῦ διαθεσίμου εἰσοδήματος σέ προϊόντα καί ὑπηρεσίες ἑλληνικῶν συμφερόντων.

 

3.3.1        Ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιχειρηματικότητας καί τῆς Ἰδιωτικῆς Πρωτοβουλίας.

 

 • Καλύτερη πρόσβαση τῶν ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων σέ ἐπενδυτικά κεφάλαια μέσα ἀπό καθιέρωση νέου συστήματος ἀξιολόγησης δανειοδότησης ἐκ μέρους τῶν τραπεζῶν, πού δέν θά ἐστιάζει ἀποκλειστικά στήν ἀποτυχία (δηλαδή πῶς θά διασφαλίσει τά χρήματά της ἡ τράπεζα) ἀλλά θά βλέπει καί τό ἴδιο τό ἐπιχειρηματικό πλᾶνο.
 • Ἀναβάθμιση καί ἐνεργότερος ρόλος τῶν πρεσβειῶν στήν εὔρεση ἐπενδυτικῶν κεφαλαίων ἀπό τό ἐξωτερικό, γιά χρηματοδότηση ἑλληνικῶν ἐπιχειρηματικῶν ἰδεῶν, ἀλλά καί γιά τήν ἐνεργητική ὑποστήριξη τῶν ἐξαγωγῶν.
 • Συστηματική κρατική ὑποστήριξη γιά Δίκτυο Θυλάκων Καινοτομίας. (βλ. καί Τράπεζες)
  • Παροχή συγκροτημάτων γραφείων καί ψηφιακῶν συνδέσεων γιά νέες καινοτόμες ἐταιρεῖες.
  • Διαρκής ὑποστήριξη mentoring ἀπό πανεπιστημιακό προσωπικό γιά τήν ἐξέλιξη τῶν ἰδεῶν καί τήν κατοχύρωση πνευματικῆς καί βιομηχανικῆς ἰδιοκτησίας.
  • Περιοδικές συναντήσεις μέ βιομηχανίες καί ἐταιρεῖες γιά παρουσίαση τῶν καινοτομιῶν.

 

3.3.2        Φορολογία ἐστιασμένη στήν ἐνίσχυση τῆς ἑλληνικῆς παραγωγῆς (βλ. κεφάλαιο Φορολογίας) ἀντιγραφή εδώ:

 

 • Σήμανση προϊόντων καί ὑπηρεσιῶν πού ἐνσωματώνουν ἄνω τοῦ 50% ἑλληνική προστιθέμενη ἀξία.
 • Ἐνθάρρυνση τῆς κατανάλωσης σέ αὐτά τά προϊόντα καί ὑπηρεσίες, καθώς ἡ ἀγορά τους θά στηρίζει τό ἀφορολόγητο εἰσόδημα.