Ἀπασχόληση

Ἀπασχόληση

 «Ἡ πλήρης ἀπασχόληση δημιουργεῖ ἐλεύθερους καί χαρούμενους πολίτες. Ἡ ἀνεργία καί ἡ μερική ἀπασχόληση παράγουν φτωχούς καί φοβισμένους πολίτες, ἕτοιμους νά παραδώσουν πατρίδα καί προσωπικότητα γιά λίγη στέγη καί λίγα ψίχουλα».

Νέα ἀποστολή γιά τόν ΟΑΕΔ: ἡ καλύτερη, εὐφυέστερη καί πλέον σύγχρονη μηχανή εὑρέσεως ἐργασίας γιά τούς ἀδύναμους συμπατριῶτες μας.

  • Ἡ ερεση ἐργασίας πρέπει νά εἶναι ἡ ἀπόλυτη προτεραιότητά του καί ταυτόχρονα τό κύριο κριτήριο τῆς ἐπιτυχημένης ἤ ὄχι λειτουργίας του.
  • Ἀντιθέτως, σήμερα, ὁ ΟΑΕΔ εἶναι ταμεῖο, καταγραφέας καί πάροχος βεβαιώσεων ἀνεργίας.
  • Δημιουργία διαδικτυακῆς πλατφόρμας προσφορᾶς καί ζήτησης ἐργασίας χαμηλῆς-μεσαίας ἐκπαίδευσης καί εἰδίκευσης. Ἐκεῖ θά καταχωροῦνται ὅλες οἱ ἀνάγκες καί γιά ἀγροτική παραγωγή.
  • Ἡ ἀγροτική παραγωγή θά γίνεται κατά προτεραιότητα ἀπό Ἕλληνες ἀνέργους καί θά ἀμείβεται νόμιμα. Οὔτε «μαῦρα» μεροκάματα μεταναστῶν, οὔτε πληρωμή ἀνέργων πού ἀρνοῦνται νά ἐργασθοῦν ὅπου ζητηθεῖ.

Ἀνεργία και ἀεργία θά ἔχουν διαφορετική ἀντιμετώπιση

  • Ὅποιος ἀρνεῖται ἀπασχόληση πού τοῦ προτείνεται ἀπό τόν ΟΑΕΔ ἐνῶ πληροῦνται τά κριτήρια καί εἶναι ἄνεργος, θά ἐκπίπτει τοῦ δικαιώματος στό ταμεῖο ἀνεργίας.

Ἡ Κυριακή εἶναι ἀργία

  • Διασφαλίζει τήν οἰκογενειακή συνοχή, συμβάλλει στήν καλύτερη ψυχολογία τῶν ἐργαζομένων, διασφαλίζει τή μικρή οἰκογενειακή ἐπιχείρηση ἀπέναντι σέ ἰσχυρότερα ἐπιχειρηματικά σχήματα.

Ξένες ἐπενδύσεις μέ ὑποχρεωτική πρόσληψη Ἑλλήνων τουλάχιστον κατά 90% καί μέ φοροελαφρύνσεις γιά πλήρη άπασχόληση.

Αὔξηση τῆς ὡριαίας ἀμοιβῆς μερικῆς ἀπασχόλησης κατά 25% ἔναντι τῆς πλήρους ἀπασχόλησης: τό 4ωρο θά ἀμείβεται ὡς πεντάωρο.

  • Κίνητρο στίς ἐπιχειρήσεις νά ἀπασχολοῦν ἐργαζομένους σέ πλήρη ἀπασχόληση, ἀλλά καί βελτίωση τῆς οἰκονομικῆς κατάστασης ὅσων θά παραμένουν σέ μερική ἀπασχόληση.

Ἐπανοχύρωση τῶν ἐργασιακῶν δικαιωμάτων τοῦ ἐργαζομένου καί ἀνασύνταξη Ἐπιθεώρησης Ἐργασίας μέ κυλιόμενο προσωπικό ὥστε νά διασφαλίζει τήν ἀνωνυμία καί τήν ἀκεραιότητα στίς διαδικασίες ἐλέγχων.