Τράπεζες & Χρηματοδότηση

Τράπεζες & Χρηματοδότηση

«Κάτι δέν πάει καί τόσο καλά μέ τόν Νο1 ἀποδέκτη ἐνισχύσεων τόν καιρό τῶν μνημονίων»

Ἀπό τήν πλευρά τῶν καταθέσεων:

 • Μέ σχεδόν μηδενικά ἐπιτόκια, οἱ τράπεζες δέν ἀνταγωνίζονται κανέναν γιά νά κατέχουν καί νά ἀξιοποιοῦν τόν ἀποταμιευμένο ἰδρώτα ἐπιχειρηματιῶν καί νοικοκυριῶν.
 • Ἡ καταθετική κίνηση παράγεται κυρίως ἀπό τίς ὑποχρεωτικές δοσοληψίες μέσω τραπεζῶν καί τήν ἀναγκαστική χρήση καρτῶν.
 • Πρακτικά καταργεῖται τό νόμιμο ἐκδοθέν χρῆμα (πού φέρει τήν σφραγίδα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας) ἀπό ἕναν ψηφιακό μεσίτη ἰδιωτικῶν κερδοσκοπικῶν συμφερόντων (πού δέν εἶναι κἄν ἑλληνικά - ὅπως δέν εἶναι οὔτε ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος).
 • Ἑπομένως, παραβιάζεται ἡ ἐλεύθερη κυκλοφορία χρήματος ἀφοῦ ἀπαιτεῖ προμήθεια καί ἐκπαίδευση σέ ἰδιωτικά συστήματα συναλλαγῶν.
 • Ὠθοῦν ἐκβιαστικά πρός μία ἀχρήματη οἰκονομία, ἡ ὁποία καταργεῖ βασικές ἐλευθερίες στό ὄνομα τῆς πάταξης τῆς φοροδιαφυγῆς. (Συμφωνοῦμε μέ τόν ἀντικειμενικό σκοπό πάταξης τῆς φοροδιαφυγῆς, ὄχι μέ τή μέθοδο).

Ἀπό τήν πλευρά τῶν δανειοδοτήσεων:

 • Ὅταν ἕνα ἐπενδυτικό σχέδιο ζητᾶ χρηματοδότηση, οἱ τράπεζες ὡς ἀξιολογητές ἀδιαφοροῦν γιά τό ἴδιο τό ἐπιχειρηματικό πλάνο (business plan), ἀλλά δανειοδοτοῦν μόνο μέ τή λογική τῆς περιουσιακῆς καί χρηματικῆς ἐγγύησης τοῦ δανείου - δηλαδή, μέ τήν προσοχή ἀποκλειστικά στραμμένη στήν ἀποτυχία καί τήν ρευστοποίησή της. Αὐτή ἡ νοοτροπία ἀνήκει σέ τοκογλύφους καί ὄχι τραπεζικούς.
 • Σήμερα μποροῦν, ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ δανειζομένου, νά πουλήσουν τό δάνειο σέ ἄλλον δανειστή μέ δικούς του ὄρους ἐκβιαστικοῦ διακανονισμοῦ.
 • Στίς πτωχεύσεις, ὁ πρῶτος δικαιοῦχος εἶναι οἱ Τράπεζες, μετά τό Κράτος, μετά οἱ προμηθευτές, καί τελευταῖος δικαιοῦχος εἶναι οἱ ἀπλήρωτοι ἐργαζόμενοι. Αὐτό εἶναι ἀνήθικο, ἀπάνθρωπο καί ἐπιζήμιο γιά τήν οἰκονομία.

«Οἱ Τράπεζες πρέπει νά ξαναθυμηθοῦν τήν ὑγιή ἀποστολή τους: νά ἐνδυναμώνουν τήν οἰκονομία καί τήν ἐπιχειρηματικότητα»

Καμμία κατάσχεση πρώτης κατοικίας λόγω κόκκινου δανείου.

 • Τά κόκκινα δάνεια πρώτης κατοικίας περιλαμβάνουν πραγματικές δύσκολες περιστάσεις ἀλλά κάποτε κρύβουν κακοβουλία στή μή ἐξυπηρέτησή τους;;;
 • Στίς περιπτώσεις μή ἐξυπηρέτησης τῶν δανείων (π.χ. λόγω ἀνεργίας), ὁ δανειζόμενος θά ἀναλαμβάνει ὑποχρεωτική ἐργασία στό εὐρύτερο Δημόσιο μέ εἰδικό καθεστώς αὐξημένων κρατήσεων, ὥστε νά ὑπάρξει ὑποχρεωτική μακροχρόνια ἐξυπηρέτηση τοῦ δανείου.
 • Ἑπομένως, ὁ καλοπροαίρετος ἔχει τήν εὐκαιρία νά ἀποπληρώσει τό δάνειο μέ ἀξιοπρέπεια, ἐνῶ ὁ κακόβουλος θά πρέπει νά ἀλλάξει εἴτε γνώμη εἴτε ἐπάγγελμα (καί ἀπολαβές) ὥστε νά τό ἐξυπηρετεῖ.

Πρῶτος δικαιούχος σέ πτωχεύσεις θά εἶναι οἱ ἀπλήρωτοι ἐργαζόμενοι. Ἕπειτα τό κράτος, οἱ προμηθευτές καί τελευταῖες οἱ τράπεζες.

Διενέργεια ἐλέγχου στήν ἰδιοκτησία τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος καί στίς συστημικές Τράπεζες,

 • προκειμένου νά διαπιστωθοῦν ὑπερσυγκεντρώσεις μετοχῶν σέ νομικά πρόσωπα.

Ἄρση τῶν προμηθειῶν διατραπεζικῶν πληρωμῶν γιά λογαριασμούς ὑπηρεσιῶν κοινῆς ὠφελείας.

Ἀπαγόρευση μεταφορᾶς τοῦ δανείου σέ πιστωτή μέ ἄλλους ὄρους ἀπό τούς ἀρχικούς.

Δημιουργία Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἐπιχειρηματικότητας:

 • Συντονίζει ὄλες τίς ἐπιμέρους πρωτοβουλίες ἀνάπτυξης ἐπιχειρηματικότητας («Δίκτυο Θυλάκων Καινοτομίας»),
 • Παρέχει στενή ἐπίβλεψη καί συμβουλευτική σέ νέες ἐπιχειρήσεις,
 • Ἀξιολογεῖ ἐπιχειρηματικές προσπάθειες (νέες ἤ ἐπεκτεινόμενες) μέ βάση τήν πραγματική δυναμική τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ τους πλάνου, μέ προτεραιότητα στόν ἐξαγωγικό χαρακτήρα,
 • Εἶναι σημεῖο ἀναφορᾶς στόν ὁποῖο θά ἀπευθύνονται οἱ τράπεζες γιά μία ἔγκυρη ἀξιολόγηση. Αὐτό ἀναθεωρεῖ ριζικά τήν ἀξιολόγηση ἐπενδυτικοῦ δανεισμοῦ μέ κύριο κριτήριο τό business plan,
 • Παρέχει ἄτοκη χρηματοδότηση μέ μείγμα ἀπό συμμετοχή τραπεζῶν, καί ἀπευθείας ἐπενδύσεις κοινοῦ στίς ἀσφαλέστερες ἐπενδύσεις. Ἡ ἀμοιβή τῆς χρηματοδότησης δέν θά προέρχεται ἀπό ἐπιτόκιο ἀλλά ἀπό μετοχή στά ἔσοδα/κέρδη τῆς ἐπιχειρηματικῆς προσπάθειας.

Ὑγιῆς Ἐπενδυτικός Δανεισμός

 • Νέο σύστημα ἀξιολόγησης δανειοδότησης ἐκ μέρους τῶν τραπεζῶν, πού θά ἑστιάζει στήν ὑγεία τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ πλάνου (γνωμοδότηση Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἐπιχειρηματικότητας) καί ὄχι ἀπλά σέ τυφλές ἐγγυήσεις.