Ὀργάνωση καί Διοίκηση τῆς Ὑγείας

Ὀργάνωση καί Διοίκηση τῆς Ὑγείας

 • Ἐποπτικός ρόλος τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας.Ἐποπτική Ἐπιτροπή ἀπαρτιζόμενη ἀπό τόν ὑπουργό, 2 ὑγειονομικούς καί 1 ἐξειδικευμένο στά Οἰκονομικά τῆς Ὑγείας, γιά τόν ἔλεγχο τῶν χρηματοδοτήσεων καί γιά κατάρτιση Ἐτήσιας Ἔκθεσης πρός τό κοινοβούλιο. Τά μεγέθη τῶν προμηθειῶν καί χρηματοδοτήσεων, μετά τήν ἀπόφαση τῆς ἐπιτροπῆς, θά ἐλέγχονται ἀπό 1 Δικαστικό καί 2 Ὀρκωτούς Λογιστές τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν.
 • Θέσπιση Ὑγειονομικῶν Περιφερειῶν ὡς ΝΠΔΔ, μία ἀνά Διοικητική Περιφέρεια. Ρόλος τούς νά ἐποπτεύουνκαί νά συντονίζουν τά νοσοκομεία. Οἱ Ὑγειονομικές περιφέρειες, μέσω ἑνιαίας κωδικοποίησης, θά ἐλέγχονται ὡς πρός τίς προμήθειες καί τόν ἐξοπλισμό τῶν Νοσοκομείων, ἀπό τήν Ἐποπτική Ἐπιτροπή τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας.
 • Τά Νοσοκομεία, ὡς θυγατρικές τῶν Ὑγειονομικῶν Περιφερειῶν, μποροῦν νά λειτουργοῦν ὡς Νομικά Πρόσωπα Ἰδιωτικοῦ Δικαίου μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα.
 • Τά Νοσοκομεία θά ἔχουν συνδυαστική χρηματοδότηση ἀπό κρατικούς φορεῖς καί ἰδιωτικό τομέα, ἀνάλογα μέ τό εἶδος τους:
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ: μέ πόρους τῆς Περιφέρειας καί συμμετοχή Ἰδιωτῶν-Ἐπενδυτῶν.
  • ΔΗΜΟΤΙΚΑ μεγάλων μητροπολιτικῶν δήμων: μέ πόρους τοῦ Δήμου καί συμμετοχή Ἰδιωτῶν-Ἐπενδυτῶν.
  • ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ: μέ πόρους τῆς Ἐκκλησίας +/- Ἰδιωτῶν- Ἐπενδυτῶν.
  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ: μέ πόρους τοῦ Πανεπιστημίου, τῆς Περιφέρειας, τῆς Ἐκκλησίας καί ἀπό κρατικό προϋπολογισμό.
  • ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ: μέ πόρους τοῦ Ὑπουργείου Ἄμυνας καί τῆς ἐθνικῆς ἀμυντικῆς βιομηχανίας +/- Ἰδιωτῶν Ἐπενδυτῶν.
  • ΙΔΙΩΤΙΚΑ: μέ πόρους κυρίως Ἰδιωτῶν Ἐπενδυτῶν, Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν καί μέ 10% κρατική συμμετοχή.
  • Ὡς ἀνεξάρτητες ἐπιχειρησιακές μονάδες, τά Νοσοκομεία θά πληρώνονται ἀπό τόν ΕΟΠΠΥ καί τόν Ἐνιαῖο Φορέα Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης (ΕΦΚΑ). Καί μέ τή σειρά τους θά πληρώνουν τούς δημόσιους καί ἰδιῶτες ἐπενδυτές τους, που ἀναλυτικά ἀναφέρθηκαν ἀνωτέρω.
 • Σχετική αὐτονόμηση τῆς λειτουργίας κάθε Κλινικῆς – Τμήματος τοῦ Νοσοκομείου, γιά τήν κατανομή πρόσθετων πόρων-ἐσόδων τῆς κλινικῆς, μέ συναπόφαση τοῦ Διευθυντῆ-Συντονιστῆ, δύο ἐπιμελητῶν καί τοῦ ἀρχαιοτέρου εἰδικευομένου (senior registrar).
 • Διοίκηση «Δικτύων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ὑγείας»ἀπό Διοικητικό Συμβούλιο ἐπαγγελματιῶν ὑγείας.
 • Ἰατρική Ὑπηρεσία Δημόσιας Ὑγείας στό Ὑπουργεῖο Ὑγείας, μέ ἀντικείμενο τόν αὐστηρό ἔλεγχο τῶν σκευασμάτων τῶν ἐμβολίων ἀπό Βιολόγους–Ἀνοσολόγους, Λοιμωξιολόγους, ἀλλά καί μέ τήν συμβολή ἐπιστημόνων-Ἰεραρχῶν ἀρμοδίων σέ θέματα Βιοηθικῆς.
 • Συμπληρωματική σχέση τοῦ δημόσιου μέ τόν ἰδιωτικό τομέα ὑγείας. Θά ἀναλυθεῖ μέ παραδείγματα.
 • Ἀνάπτυξη ἡλεκτρονικῶν ἀπομακρυσμένων ὑπηρεσιῶν ὑγείας (e-health) καί τηλεϊατρικῆς.

Χρηματοδότηση τῆς Ὑγείας

 • Μετατροπή τοῦ ΕΟΠΥΥ δηλαδή τῆς δημόσιας ἀσφάλισης σέ ἑνιαῖο μοναδικό πληρωτή μέ ἀποκλειστική διαχείριση τοῦ συνόλου τῶν ἐθνικῶν πόρων γιά τίς δημόσιες δαπάνες ὑγείας.
 • Συνεργασία τοῦ ΕΟΠΥΥ μέ ἰδιωτικές ἀσφαλίσεις που κάποιοι πολίτες μποροῦν νά  ἐπιλέξουν.
 • Συνδυασμένη χρηματοδότηση τοῦ ΕΟΠΠΥ τόσο ἀπό ἀσφαλιστικές εἰσφορές ὅσο καί ἀπό τήν κατανάλωση.
 • Ἀνταποδοτικός χαρακτήρας ἀπό μειωμένες ἀσφαλιστικές εἰσφορές.Τό σύστημα ἐργοδοτικῶν εἰσφορῶν γιά τήν ἀσφάλιση τῆς Ὑγείας μπορεῖ νά ἐλαφρυνθεῖ σέ ἕνα ὅριο μεταξῦ 9-14% γιά ὅλους τούς ἐργαζόμενους πολίτες, ἐργοδότες καί μισθωτούς ἰδιωτικοῦ ἤ δημόσιου τομέα, καί κλιμακωτή μείωση ἐργοδοτικῶν εἰσφορῶν γιά τούς ἐργαζομένους μέ πλῆρες ὡράριο/ἀκέραιες ἀμοιβές, ἀλλά καί γιά περισσότερες θέσεις ἐργασίας. Μέ αὐτόν τόν τρόπο κινητοποιεῖται ὁ ἐργοδότης στήν παροχή νόμιμης καί πλήρους ἀπασχόλησης.
 • Κοινωνική ἀλληλεγγύη μέ τόν αὐτόματο ἐπιμερισμό μέρους τοῦ ΦΠΑ ἀποκλειστικά στήν κοινωνική ἀσφάλιση. Σήμερα, ἐνδεικτικά, 6 μονάδες τοῦ ΦΠΑ ἰσοδυναμοῦν μέ τίς μισές δημόσιες δαπάνες ὑγείας.
 • Δικαιοσύνη γιά τούς Ἕλληνες πολίτες, μέ ἵδρυση εἰδικοῦ ταμείου συμμετοχῆς νομίμων μεταναστῶν. Ἡ παροχή ὑπηρεσιῶν ὑγείας σέ αὐτούς θά χρηματοδοτεῖται μέ εἰδική φορολόγηση ὅλων τῶν ἐπιδομάτων πρός μετανάστες, ἀλλά καί φορολόγηση ὅλων τῶν ἐμβασμάτων τῶν μεταναστῶν πρός τό ἐξωτερικό.
 • Ἀντιστάθμιση τῶν πόρων τῆς Δημόσιας Ὑγείας ἀπό τόν ἐπιβλαβή τρόπο ζωῆς μας,μέ εἰδική ἐπιβαρυντική φορολόγηση οὐσιῶν–προϊόντων βλαβερῶν γιά τήν ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου ἀποδεδειγμένα βάσει κλινικῶν μελετῶν:
   • (α) σέ προϊόντα καπνοῦ καί ἄτμισης,
   • (β) στά οἰνοπνευματώδη ποτά,
   • (γ) στά ἀναψυκτικά μέ ὑψηλή συγκέντρωση σακχάρου καί
   • (δ) στά τρόφιμα ὑψηλῆς περιεκτικότητας σέ ἄλας καί κορεσμένα λιπαρά.
 • Ταυτόχρονη ἐλάφρυνση τῆς φορολογίας γιά τόν ὑγιεινό τρόπο ζωῆς μας, μέ ἐλάττωση τοῦ φόρου στά ὑγιεινά προϊόντα ὅπως φρούτα, λαχανικά ἀλλά καί στάἐγχώρια ἀγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, μέ διπλό ὄφελος στήν τόνωση τῆς ἀγορᾶς Ἑλληνικῶν ὠφέλιμων προϊόντων καί τόνωση τῆς ἀγροτικῆς – κτηνοτροφικῆς ἀπασχόλησης. Περαιτέρω ἐνίσχυση τῶν πόρων τῆς Δημόσιας Ὑγείας μέ τήν ἀπευθείας καί ἄνευ κόστους προμήθεια τῶν Νοσοκομείων μέ τά ἀγροτικά προϊόντα που ὁδεύουν σέ χωματερές γιά σκοπούς συγκράτησης τιμῶν.

Ἐπανάσταση στή συμμετοχή τοῦ Πολίτη στή λήψη περίθαλψης: Οὔτε ἕνα εὐρώ στό Νοσοκομεῖο καί στό Ἰατρεῖο! 

Ἡ ἰδιωτική δαπάνη στήν Ἑλλάδα ἀφορᾶ κυρίως σέ ἀπευθείας ἄτυπες πληρωμές. Ὅμως οἱ ἀσφαλισμένοι στόν πολιτισμένο κόσμο ΔΕΝ λειτουργοῦν μέ ἀπευθείας πληρωμές! Ὅλα γίνονται μέσω τῆς δημόσιας ἀσφάλισής τους καί τμήματος ἰδιωτικῆς ἀσφάλισης.

 • Σέ ὅλα τά Νοσοκομεῖα, ἀκόμη καί στά Ἰδιωτικά, οἱ ἀσθενεῖς θά ἐξυπηρετοῦνται ἀπλώς μέ τήν ἐπίδειξη τῆς ἀσφαλιστικῆς τους ἱκανότητας. Στά μή ἰδιωτικά, θά ὑπάρχει μία ἐλάχιστη συμμετοχή, τῆς τάξεως τῶν 10 εὐρώ / 24ωρο γιά μέχρι 14 ἡμέρες νοσηλείας. Ἀπό τήν 15η ἡμέρα νοσηλείας καί ἔπειτα, δέν θά ὑπάρχει οὔτε αὐτή ἡ ἐλάχιστη συμμετοχή. Σκοπός τῆς ἐλάχιστης ἡμερήσιας συμμετοχῆς, που θά διοχετεύεται πρός τήν κλινική, εἶναι τό κίνητρο διαρκοῦς βελτίωσης τῶν ὑπηρεσιῶν– εἴτε ὡς πρόσθετη ἐπιβράβευση στό προσωπικό τῆς κλινικῆς εἴτε γιά τίς ἀνάγκες ἐκπαίδευσης τοῦ προσωπικοῦ.
 • Ἡ πρόσθετη ἰδιωτική πληρωμή, γιά ὅσους ἐπιθυμοῦν καί δύνανται νά τήν κάνουν, θά καθορίζεται μέ ἕνα ποσοστό ἀπό 8% ἕως 18% τῆς συνολικῆς καθορισμένης, γιά ὅλους, ἀσφάλισης ΕΦΚΑ, καί θά διοχετεύεται εἴτε πρός ἰδιωτική συνασφάλιση, εἴτε πρός τό Νοσοκομεῖο, εἴτε πρός τόν Σταθμό Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Τό ὄφελος τῆς πρόσθετης ἰδιωτικῆς πληρωμῆς ἀπό τόν ἀσφαλισμένο ἑστιάζεται σέ:

 • Καλύτερη ξενοδοχειακή κάλυψη (μονόκλινο).
 • Προτεραιότητα σέ παροχή ὑπηρεσιῶν γιά κάτι ΜΗ ἐπεῖγον.
 • ΧΩΡΙΣ ὅμως διαφορά καί διάκριση στήν Ποιότητα τῆς Φροντίδας που θά παραμένει ἴδια γιά ὅλους τούς πολῖτες.
 • Κοινωνική ἀλληλεγγύη χωρίς ἀσυδοσία
  • Οἱ συμπολῖτες μας μέ ὑψηλά εἰσοδηματικά κριτήρια (π.χ. ἄνω τῶν 50.000 εὐρώ/ἔτος), θά καλοῦνται νά καλύπτουν τά πρώτα ἔξοδα ὑπηρεσιῶν ὑγείας, μέχρι τοῦ ὀρίου τῶν 300 εὐρώ, πρίν ἐνεργοποιηθεῖ τό ἀσφαλιστικό τους δικαίωμα.
  • Οἱ ἄνεργοι καί ἀνασφάλιστοι συμπολῖτες μας θά ἀπολαμβάνουν ΔΩΡΕΑΝ παροχές ὑγείας, γιά 3 συναπτά ἔτη – μέ τήν πάροδο τῶν ὁποίων, θά καλοῦνται νά ἀπασχοληθοῦν ἀπό τό κράτος μέ ἕναν συμβολικό κατώτατο μισθό, καί τίς κατώτερες ἀσφαλιστικές τους εἰσφορές σέ ἐργασίες συντήρησης καί καθαριότητος τῶν Μονάδων Ὑγείας.
 • Σταθερό, δίκαιο καί ἀποδοτικό πλαίσιο τιμῶν γιά ἰατρικές ἐπισκέψεις καί ἰατρικές ἐξετάσεις μέ χρήση τεχνολογίας. Οἱ τιμές θά πρέπει νά ἀντικατοπτρίζουν τή δυσκολία καί τόν χρόνο ἐξειδίκευσης γιά τήν χρήση τῆς συγκεκριμένης ἰατρικῆς τεχνολογίας, καί ὁ καθορισμός τῶν τιμῶν θά γίνει σέ συνεργασία μέ τούς Ἰατρούς Ἐκπαιδευτές, τήν ἐταιρεία τεχνολογικοῦ ἐξοπλισμοῦ, τίς Ἰατρικές Ἐταιρεῖες καί τόν Πανελλήνιο Ἰατρικό Σύλλογο.

Νοσοκομεία: Διοίκηση καί προμήθειες στά χέρια τῶν Εἰδικῶν καί ὄχι τῶν κομμάτων

 1. Ὅλα τά Νοσοκομεῖα θά εἶναι ΝΠΙΔ μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα. Ἡ ἑκάστοτε Ὑγειονομική Περιφέρεια ὡς ΝΠΔΔ θά εἶναι σέ θέση νά ὑποστηρίζει τόν προγραμματισμό τῶν προμηθειῶν τῶν νοσοκομείων. Ἡ ὀργάνωση καί λειτουργία τῶν νοσοκομείων θά γίνεται σέ ἐπιχειρησιακή βάση, δηλαδή μέ ἐκτεταμένη αὐτονομία καί εὐθύνη (αὐτοδιοικούμενα).
 2. Πλήρης λογιστική καί διοικητική μηχανοργάνωση τῶν νοσοκομείων καί λειτουργία νέου ἡλεκτρονικοῦσυστήματος προμηθειῶν (τό ὁποῖο θά συνδέεται καί θά καταγράφεται μέσω μηχανοργάνωσης στό Ὑπουργεῖο). Παραγγελίες καί προμήθειες ὑλικοῦ καί φαρμάκων ἐλέγχονται ἀπό ἐπιστημονικό δυναμικό- Διευθυντές καί τό Διοικητή τοῦ Νοσοκομείου. Οἱ ἰσολογισμοί τῶν ΝΠΙΔΔ κατατίθενται ἀνά τρίμηνο καί ἐλέγχονται ἀπό Ἐποπτική Ἐπιτροπή τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας.
 3. Στρατηγική ἀναδιάταξη τῶν Νοσοκομείων:
  • Συγχωνεύσεις καί ἀλλαγέςχρήσης νοσοκομείων, ἰδιαίτερα τῶν μικρῶν νομαρχιακῶν.
  • Κάθε νοσοκομεῖο μπορεῖ νά συμμετάσχει σέ (α) ἕνα ἑνιαῖο Σύμπλεγμα Νοσοκομείων(«hospital trust», μέ ἑνιαῖο νομικό καί διοικητικό καθεστώς), ἤ (β) σέ Δίκτυο Νοσοκομείων («hospital network», μέ προγραμματικές συμφωνίες μεταξῦ νοσοκομείων καί κοινό management), ἀνάλογα μέ τίς ἰδιαιτερότητες κάθε Περιφέρειας.
  • Συγκρότηση «ἀντίπαλων» νοσοκομείων ὑψηλοῦ κύρους, ὥστε νά ἐπιτευχθεῖ μείωση τῶν μονοπωλιακῶν τάσεων.
  • Θέσπιση Ἀνοικτοῦ Νοσοκομείου(open hospital) μέ δυνατότητα μερικῆς (ἐποχιακῆς, περιοδικῆς ἤ ἔκτακτης) πρόσληψης προσωπικοῦ καί Ἰατρῶν τοῦ ἰδιωτικοῦ  τομέα, γιά τήν εὐέλικτη κάλυψη περιοχῶν μέ ἰδιαίτερες ἀνάγκες. 
 4. Τεχνοκρατική στελέχωση τῶν διοικήσεων τῶν νοσοκομείων.
  • Οἱ συντονιστές διευθυντές–Ἰατροίθά ἔχουν ἀρμοδιότητα ὑλοποίησης κλειστοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς κλινικῆς ἤ τοῦ ἐργαστηρίου που διευθύνουν. Σέ ποσά ἄνω τοῦ ὀρίου τῶν 3000 εὐρώ, θά συναποφασίζουν (μέ διπλή δική τους ψῆφο σέ ψηφοφορία) μέ 2 ἐπιμελητές καί τόν ἀρχαιότερο εἰδικευόμενο (senior registrar).
  • Οἱ ἀνωτέρω ἐπιμελητές μέ τήν ἐξειδίκευσή τους, θά ἀναλάβουν τήν ἐκπαίδευση σέ αὐτές τίς ἐξειδικεύσεις πρός τούς εἰδικευόμενουςοἱ ὁποῖοι ὑποχρεωτικά θά παραμένουν γιά τόν σκοπό αὐτό ἐκτός τυπικοῦ ὠραρίου τίς ἡμέρες τῆς ἐξειδικευμένης ἐκπαίδευσής τους.
 5. Κίνητρα οἰκονομικῆς καί κλινικῆς ἀποδοτικότητας πού θά διαφοροποιήσουν τίς ἀμοιβέςτῶν νοσοκομειακῶν στελεχῶν, ἰδιαίτερα τῶν Ἰατρῶν, τῶν νοσηλευτῶν καί τῶν διοικητικῶν ὑπαλλήλων, μέ στόχο τήν αὔξηση τῆς παραγωγικότητας. Στά πλαίσια αὐτά:
  • Ἀναβάθμιση τοῦ ρόλου τῶν ἐργαζομένων στό Σύστημα Ὑγείαςπροκειμένου νά ἱκανοποιηθοῦν βασικές ἀνθρώπινες ἀνάγκες, ὅπως ἀναγνώριση, αὐτοεκτίμηση, κοινωνική καταξίωση, ἐπιστημονική ἀνέλιξη.
  • Οἱ ἐπαγγελματίες ὑγείας που θά ὑπερβάλλουν ἑαυτόν μέ ἐθελούσιες ὑπερβάσεις τοῦ 8ωρου ἐργασίας,θά συγκεντρώνουν πόντους μέ βάση τούς ὁποίους θά ἐξασφαλίζουν 80% ἐπιδότηση σέ σεμινάρια καί ἐξειδικεύσεις, μέ ὑποχρέωση ὅμως νά προσφέρουν τίς ἐξειδικευμένες ὑπηρεσίες στό Νοσοκομεῖο που τούς ἐπιδότησε.
  • Ἔλεγχος τῶν συνεδρίων, ἐπιλογή τῶν συμμετεχόντων, ἀξιολόγηση τῶν εἰδικευομένων Ἰατρῶν (logbook), ὑλοποίηση ἐρευνητικῶν πρωτοκόλλων καί ἐπιλογή ἐπικουρικῶν καί ἰδιωτῶν συνεργατῶν Ἰατρῶνβάσει βιογραφικῶν.

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Ὑγείας: Σοβαρή καί Ὁλοκληρωμένη

Ὑποκατάσταση τοῦ Οἰκογενειακοῦ Ἰατροῦ ἀπό Ὁμάδα Οἰκογενειακῆς Ἱατρικῆς:

 1. Συγκρότηση «ΟΜΑΔΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» μέ σύνθεση:
  • 1 οἰκογενειακός Ἰατρός εἰδικευμένος στήν γενική/οἰκογενειακή ἰατρική
  • 1 παιδίατρος
  • 1 χειρουργός
  • 1 γυναικολόγος
  • 1 ἀναισθησιολόγος – ἐνταντικολόγος τοῦ ΕΚΑΒ
  • 1 νοσηλευτής τοῦ ΕΚΑΒ
  • 1 νοσηλευτής γιά ἐργαστηριακές, διαγνωστικές καί θεραπευτικές παρεμβάσεις
  • 1 ψυχολόγος
 2. Πολλές τέτοιες ὁμάδες, ἀναλόγως πληθυσμιακῶν κριτηρίων, θά συγκροτοῦν τά «Δίκτυα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ὑγείας», που διοικοῦνται ἀπό Διοικητικό Συμβούλιο ἐπαγγελματιῶν ὑγείας. Συγχώνευση τῶν «Δικτύων  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ὑγείας» μέ τίς Ὑγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας καί τόν Ἐθνικό Ὀργανισμό Δημόσιας Ὑγείας.
 3. Ὀριστική ἔμπρακτη ἐνίσχυση τοῦ νησιωτικοῦ πληθυσμοῦ μας: 1 πλήρης Ὁμάδα Οἰκογενειακῆς Ἰατρικῆς γιά κάθε νησί μέ 1.000 ἤ περισσότερους μόνιμους κατοίκους: Δηλαδή, πάνω ἀπό 50 Ὁμάδες γιά τά 50 μεγαλύτερα νησιά μας.
 4. Στά Κέντρα Πρωτοβάθμιας φροντίδος δωρεάν ἡ πρόσβαση σέ ὅλους.
 5. Προγράμματα διαρκοῦς ἐπαγγελματικῆς ἀνάπτυξηςὅλων τῶν ὑπηρετούντων στίς «ΟΜΑΔΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ», στά πρότυπα τοῦ Πανεπιστημίου York καί τοῦ National Health System (NHS) στό Ἡνωμένο Βασίλειο (Centre for Reviews and Dissemination, https://www.york.ac.uk/crd/).
 6. Μέτρα γιά τή μείωση τῆς ζήτησης στά συνταγογραφούμενα καί μή συνταγογραφούμενα φάρμακα.
 7. Μείωση τῆς ἀκατάλληλης συνταγογράφησηςμέ ἔλεγχο τῶν ἀντενδείξεων καί προώθηση τῆς δημόσιας ἐκπαίδευσης καί ἐνδυνάμωσης τῶν ἀσθενῶν ὥστε νά λαμβάνουν κατάλληλες ἀποφάσεις.
 8. Ἀναβάθμιση τοῦ ρόλου καί τῶν ἀρμοδιοτήτων τῶν ἰατρῶν Δημόσιας Ὑγείας – Κοινωνικῆς Ἰατρικῆς, λειτουργώντας ὡς κίνητρο γιά τήν προσέλκυση νέων Ἰατρῶν καί Ὀδοντιάτρων πρός τήν εἰδικότητα αὐτή.
 9. Σαφῆς ὀργάνωση Ὁμάδος Ὀδοντιάτρων γιά πρόληψη καί ἐξασφάλιση στοματικῆς ὑγείας παιδιῶν καί ἐνηλίκων.

Πραγματική Ἀλλαγή γιά τό Ἀνθρώπινο Δυναμικό τῆς Ὑγείας

Ὁ ἀνθρώπινος παράγοντας εἶναι, ὅπως στά πάντα, τό κλειδί τῆς ἐπιτυχημένης λειτουργίας ἑνός συστήματος Ὑγείας. Χρέος τῆς Πολιτείας εἶναι νά διασφαλίζει ὅτι τό προσωπικό τῆς Ὑγείας εἶναι ποιοτικά ἐκπαιδευμένο, μέ τίς ἐξειδικεύσεις πού ζητᾶ ἡ ἀγορά καί ἡ κοινωνία, μέ δίκαιους ὄρους ἀπασχόλησης καί μέ ξεκάθαρη, δίκαιη καί ἀξιοκρατική ἀμοιβή. 

 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • Ἡ ἐκπαίδευση τῶν εἰδικευομένων θά γίνεται μέ βάση τήν γνώση τῆς κλασσικῆς κλινικῆς Ἰατρικῆς σέ συνδυασμό μέ τήν χρήση νέων τεχνολογιῶν, χωρίς νά λησμονοῦν τήν ἀξία τῆς σωστῆς ἀνθρωπιστικῆς προσέγγισης, τῆς λήψης σωστοῦ ἱστορικοῦ καί διενέργειας παραδοσιακῆς φυσικῆς ἐξέτασης. Ἡ λήψη εἰδικοτήτων θά γίνεται μέ βάση τίς ἀνάγκες τῆς ἀγορᾶςκαί θά ἐνθαρρύνονται εἰδικότητες που εἶναι σέ ἔλλειψη.
  • Δημιουργία Ἰνστιτούτων Μεταπτυχιακῆς Ἐξειδίκευσηςκαί παροχῆς Διδακτορικῶν Διατριβῶν (ἰδιωτικῶν συμφερόντων μέ κρατική συμμετοχή καί ἔλεγχο).
  • Δραστική μείωση εἰσακτέων σέ Ἰατρικές Σχολές μέ σκοπό τήν ἀποσυμφόρηση καί δημιουργία ἰσορροπημένης προσφορᾶς-ζήτησης καί βελτιωμένες ἀμοιβές. Γιά ἐκείνους που ἐπιθυμοῦν διακαῶς ἰατρικές σπουδές ἀλλά μένουν ἐκτός, ὀφείλουν νά ἀναδειχθοῦν οἱ σπουδές σέ παραϊατρικά τμήματαγιά νοσηλευτές, μαῖες, ἰατρικῶν ἐργαστηρίων, βιοχημείας –ὅλοι τομεῖς μέ πολύ αὐξημένη ἀνάγκη τῆς ἀγορᾶς– καί ὅσοι ἀπόφοιτοι παραϊατρικῶν τμημάτων ἐπιθυμοῦν τήν Ἰατρική, νά συμμετέχουν ὡς ὑποψήφιοι ἀλλά μέ μοριοδότηση 20%.
  • Συνεχιζόμενη Ἰατρική Ἐκπαίδευση (CME): Ὁ διαρκῆς ἐμπλουτισμός τῶν γνώσεων τῶν ἰατρῶν δέν πρέπει νά παραμένει ὑπόθεση προσωπικῆς τους κινητοποίησης καί οἰκονομικῆς ἐπιβάρυνσης. Κάθε τρία χρόνια ὍΛΟΙ οἱ εἰδικοί Ἰατροί θά ἀνανεώνουν καί θά ἐμπλουτίζουν τίς γνώσεις τουςμέ σεμινάρια, ἐξάσκηση σέ δεξιότητες, Συνεχιζόμενη Ἰατρική Ἐκπαίδευση (CME), που θά πιστοποιοῦν μέ ἐξετάσεις σέ Ἰατρικές Ἐταιρεῖες καί ἀναβαθμισμένα Κολλέγια τῶν διαφόρων εἰδικοτήτων, Ἑλληνικά ἤ καί Διεθνῆ. Οἱ πιστοποιήσεις θά ἐπιφέρουν χρηματοδοτικές μικρές αὐξήσεις κί ἐπιδοτήσεις γιά μελλοντικά σεμινάρια. Ἡ Συνεχιζόμενη Ἰατρική Ἐκπαίδευση θά κρατᾶ τούς Ἰατρούς πάντα φρέσκους σέ γνώσεις καί διάθεση δηλαδή ἱκανότερους, παραγωγικότερους, πού θά αὐξάνουν ἀνταγωνιστικά τό ἐπίπεδο παροχῆς ὑγείας στό Νοσηλευτικό τους Ἵδρυμα καί Ἰατρεῖο τους.
  • Διαμόρφωση ἀπό τήν ΑΔΙΠ (Ἀρχή Διασφάλισης καί Πιστοποίησης τῆς Ποιότητας στήν Ἀνώτατη Ἐκπαίδευση) κριτηρίων γιά ἕνα ἐλάχιστο πρόγραμμα σπουδῶν στίς ἐπιστῆμες ὑγείας.

 

 1. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • Πλήρης καί ἀποκλειστικήἀπασχόληση μόνο στούς διευθυντές-συντονιστές, μέ βελτιωμένες ἀποδοχές καί δυνατότητα παροχῆς ἀμειβόμενου ἰδιωτικοῦ ἔργου ἐντός τοῦ νοσοκομείου σέ ἀπογευματινά ἐξωτερικά Ἰατρεῖα.
  • Γιά τούς ὑπόλοιπους Ἰατρούς, νά παρέχεται ἡ δυνατότητα πλήρους ἀλλά ὄχι ἀποκλειστικῆς ἀπασχόλησηςγιά νά μποροῦν νά ἀπασχολοῦνται σέ δύο ἤ περισσότερα νοσοκομεῖα μέ βάση ἐπιμέρους συμβόλαια ἐργασίας.
  • Παροχή τῆς δυνατότητας ἰδιωτῶν Ἰατρῶν-Ὀδοντιάτρων νά συμβάλλονται μέ νοσοκομεῖα τοῦ Συστήματος Ὑγείας μέπλήρη ἤ μερική ἀπασχόληση.
  • Διαφοροποίηση τῆς ἀμοιβῆς τῶν νοσοκομειακῶν στελεχῶν, ἰδιαίτερα τῶν Ἰατρῶν, στή βάση τῆς οἰκονομικῆς καί κλινικῆς ἀποδοτικότητας.
 2. ΑΜΟΙΒΕΣ
  • Οἱ Ἰατροί ΔΕΝ θά ἀμείβονται μέ ἄμεσες πληρωμέςἀπό τούς πολῖτες-ἀσθενεῖς τους, εἴτε ἀπασχολοῦνται στά Νοσοκομεῖα εἴτε σέ Ἰδιωτικά Ἰατρεῖα ἤ κλινικές. Ἡ ἀμοιβή τους θά γίνεται κάθε μήνα ἀπό τό Ἵδρυμα ἤ ἀπό τόν ΕΟΠΥΥ μέ βάση τόν ἀριθμό τῶν ἀσθενῶν καί ἰατρικῶν πράξεων (ἤ χειρουργείων) στό Ἰατρεῖο ἤ στό Ἵδρυμα.
  • Τά μείζονα χειρουργεῖα καί οἱ ἰατρικές ἐπεμβάσεις θά γίνονται ἐντόςτῶν Νοσοκομείων, μέ τά ὁποία θά ἔχει σύμβαση καί ὁ Ἰδιώτης Ἰατρός. Τά ἐλάσσονα χειρουργεῖα που χρήζουν ἀναισθησίας ἐπίσης ἐντός τῶν Νοσοκομείων σέ τμήματα ἡμερήσιας νοσηλείας (One Day Clinic).
  • Καθορισμός ἀνωτάτου ὀρίου ἐξεταζομένων ἀσθενῶν ἤ ὡρῶν ἐξέτασης ἀνά 24ωροστό Ἰατρεῖο πρός ἀποφυγή ψευδῶν δηλώσεων ἤ κόπωσης τοῦ Ἰατροῦ.
  • Στό ἰδιωτικό Ἰατρεῖο: διαμορφωμένο τιμολόγιο ἀπό τόν ΕΟΠΥΥ καί τίς μεγάλες ἰδιωτικές μέ βάση (α) διάρκεια ἐπίσκεψης (15’ – 45’) (β) διενέργεια ἐξέτασης μέ χρήση τεχνολογίας (ἀνάλογα καί μέ ἀπαιτούμενη ἐξειδίκευση σέ αὐτήν), (γ) διενέργεια εἰδικῆς καί ἐργαστηριακῆς ἐξέτασης καί τέλος (δ) ἀριθμός ἀσθενῶν. Διαμόρφωση μισθοδοσίας μέ ἐλάχιστο κατώτατο ὄριο, καί μέγιστο ὄριο μέ βάση τό ἀνώτατο ὄριο ἀσθενῶν.
  • Γιά τά χειρουργεῖα πού ὁ ἰδιώτης Ἰατρός θά κάνει ἐντός τοῦ Νοσοκομείου θά ἀμείβεται ἀπό τίς ἰδιωτικές ἀσφαλιστικές ἐταιρεῖες καί μέ ποσοστό ἀπό τήν ἀσφάλιση τοῦ ἀσθενοῦς (ΕΦΚΑ) βάσει καθορισμένων, ἀπό τό κράτος, τιμῶν.
  • Ἀμοιβές ἐντός Νοσοκομείου:
   1. Ἐγγυημένες καθαρές ἀμοιβές συμπεριλαμβανομένων ἐφημεριῶν γιά ὅλες τίς κλίμακες προσωπικοῦ –Διευθυντῆ, Εἰδικούς Ἰατρούς, εἰδικευομένους Ἰατρούς, εἰδικούς ἐπιμελητές Α καί Β, νοσηλευτές καί μαῖες, παραϊατρικό προσωπικό ἰατρικῶν ἐργαστηρίων, τραυματιοφορεῖς.
    • Πρόβλεψη για ἀμοιβές, πρόσθετες τοῦ μισθοῦ, (α) ἀπό τίς ἰδιωτικές ἀσφαλιστικές ἐταιρεῖες τῶν ἀσθενῶν, γιά μόνιμους καί ἰδιῶτες συμβεβλημένους εἰδικούς Ἰατρούς, (β) γιά τίς χειρουργικές ἐπεμβάσεις μέ κλίμακα καί μέ βάση τόν ἀριθμό τους, (γ) ἐνισχυμένη ἀμοιβή Διευθυντῶν (ἀποκλειστικῆς ἀπασχόλησης) ἀπό τίς ἰδιωτικές ἀσφαλιστικές, γιά ἀσθενεῖς μέ ἰδιωτική ἀμιγῆ ἀσφάλιση ἤ συνασφάλιση, μέρισμα τῆς ὁποίας ὑποχρεωτικά ἀναδιανέμεται σέ Ἐπιμελητές, Εἰδικευομένους καί Νοσηλευτικό προσωπικό τῆς κλινικῆς. Μέ αὐτόν τόν τρόπο ὑπάρχει ὄχι μόνον ἀξιοκρατία καί δικαιοσύνη, ἀλλά καί διαρκές ὁμαδικό κίνητρο γιά αὐξανόμενη ποιότητα στίς παρεχόμενες ὑπηρεσίες ὑγείας.