Ὁ ἀδυναμος συνάνθρωπός μας εἶναι τό μέτρο τοῦ πολιτισμοῦ μας

Ὁ ἀδυναμος συνάνθρωπός μας εἶναι τό μέτρο τοῦ πολιτισμοῦ μας

Ἡ κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη στοὺς πιὸ ἀδύναμους συμπολῖτες μας, εἶναι ὁ καθρέπτης τοῦ πολιτισμοῦ μας: Ἀξιοπρεπεῖς ὄροι ζωῆς γιὰ τοὺς Ἀνθρώπους Μὲ Ἀναπηρία

 Ἡ ἀξιοπρέπεια γιά ἕναν συνάνθρωπό μας μέ εἰδικές ἀνάγκες δέν εἶναι εὔκολο νά κατανοηθεῖ ἀπό ἀνθρώπους πού θεωροῦν αὐτονόητη τήν καθημερινότητά τους. Δέ βλέπουμε ἀναπήρους συμπολῖτες μας στόν δρόμο ὄχι γιατί δέν ὑπάρχουν, ἀλλά γιατί δέ μποροῦν νά κινηθοῦν ἀνάμεσά μας ὅσο καί ἄν τό ἐπιθυμοῦν. Ἡ Πολιτεία πού σέβεται τήν Ἀνθρώπινη Ἀξιοπρέπεια ὀφείλει νά κάνει τή ζωή πιό εὔκολη γιά ὁρισμένους ἀπό ἑμᾶς: τήν πρόσβαση σέ φυσικούς χώρους, σέ πληροφορίες, σέ ἰατρικές ὑπηρεσίες, σέ ἐργασία, σέ ἀξιοπρεπές εἰσόδημα.

 

 1. Ἔκδοση πλαστικοποιημένης εἰδικῆς κάρτας ΑΜεΑ, ὡς ἀποδεικτικοῦ στοιχείου,  καί ὄχι ἀναγκαστική συνεχής προβολή τῆς ἀπόφασης ΚΕΠΑ περί τῆς ἀναπηρίας.
 2. Πρόσβαση σέ κτίρια καί ἐγκαταστάσεις
  • Διαμόρφωση εἰδικῆς πρόσβασης στό ἴδιο ἐπίπεδο μέ τό ἔδαφος ἤ σέ ἄλλη περίπτωση ὕπαρξη εἰδικῆς ράμπαςσέ κοινόχρηστους χώρους, δημόσια κτίρια, ἰδιωτικά καταστήματα
  • Σέ ἰατρεῖαμέ σκαλιά, ἀπαραίτητα εἰδικά ἡλεκτρικά ἀναβατόρια καί διάδρομος γιά τήν πρόσβαση τοῦ ἀμαξιδίου στόν ἀνελκυστήρα, μέ τό κόστος τῆς κατασκευῆς στά μισθωμένα ἰατρεῖα νά ἐπιβαρύνει 40% τόν ἰδιοκτήτη, 40% τόν ἰατρό που μισθώνει τόν χῶρο καί 20% τό κράτος.
  • Προδιαγραφές κατασκευῆς νέων κτιρίων καί θέσεων στάθμευσης εἰδικῶν γιά ΑΜεΑ.
 3. Στή μετακίνηση καί κυκλοφορία:
  • Λεωφορεῖα καί τρόλεϊ: Μετασκευή ὑπαρχόντων καί προδιαγραφές νέων γιά τήν ἀσφαλή μετακίνηση ΑΜεΑ.
  • Στάσεις λεωφορείων: Κατάλληλη διαμόρφωση προσβασιμότητας, καί προσθήκη πινακίδων πληροφόρησης γιά τούς τυφλούς.
  • Ἠχητικές σημάνσεις στίς διαβάσεις γιά ἄτομα μέ μειωμένη ὅραση.
  • Εἰδικές ρυθμίσεις γιά κοινόχρηστους χώρους πού προορίζονται γιά τήν κυκλοφορία πεζῶν μέ ἐπαρκῆ ἀντιμετώπιση τῶν κλίσεων τοῦ ἐδάφους, τῆς στενότητας ἤ τῆς ἀνυπαρξίας πεζοδρομίων. Πρίν τούς ποδηλατοδρόμους, ἄς ἀνοίξουμε διόδους στούς πιό εὐάλωτους συμπολῖτες μας.
 4. Στήν πληροφόρηση:
  • Εἰδική μέριμνα γιά τήν πρόσβαση τῶν ΑΜΕΑ στήν παροχή νομικῶν πληροφοριῶν καί ὑπηρεσιῶνὥστε νά διασφαλιστεῖ τό δικαίωμα πραγματικῆς πρόσβασης στή δικαιοσύνη.
  • Πρόσβαση στό ψηφιακό περιβάλλον, ὥστε σχεδόν ὅλες οἱ ἰστοσελίδες τῆς Πολιτείας καί τῶν ὑπηρεσιῶν της νά εἶναι πλήρως προσβάσιμες γιά ΑΜεΑ.
 5. Πρόσβαση στήν ἐργασία
  • Μέ νόμο τοῦ 1998 ὁρίζονται συγκεκριμένες ποσοστώσεις γιά προσλήψεις ΑΜεΑ σέ δημόσιο καί ἰδιωτικό τομέα, δυστυχῶς μέ ἐξαιρετικά περιορισμένη ἐφαρμογή στόν ἰδιωτικό τομέα. Ἀπαιτοῦνται δίκαια κίνητρα (σημαντική μείωση τῆς ἐργοδοτικῆς εἰσφορᾶς γιά πρόσληψη ΑΜεΑ) καί ἐπιβράβευση ἀλλαγῆς νοοτροπίας (σήμανση ἐπιχειρήσεων/προϊόντων «Ὑπερήφανος Ἐργοδότης ΑΜεΑ»).
 6. Συντάξεις καί Βοηθήματα ΑΜεΑ
  • Λόγω τῆς δημοσιονομικῆς προσαρμογῆς, ἡ θέση τῶν πολιτῶν μέ ἀναπηρία ἔχει ἐπιδεινωθεῖ, ἐπειδή μειώθηκαν τά κατώτατα ποσά συντάξεων καί ταυτόχρονα μειώθηκε ἤ ἐξαλείφθηκε τό Ἐπίδομα Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) πού συμπλήρωνε τίς συντάξεις. Ἐπιβάλλεται αὔξηση τοῦ κατώτατου ποσοῦ σύνταξης τῶν ΑΜεΑ.
  • Πρόσωπα που ἐπί χρόνια λάμβαναν σύνταξη ἀναπηρίας ἤ προνοιακό ἐπίδομα βρέθηκαν νά στεροῦνται εἰσόδημα ἤ νά λαμβάνουν μικρότερη σύνταξη.Αὐστηρή τήρηση κανόνων δικαίου στούς κανόνες ἀπόδοσης ποσοστῶν ἀναπηρίας, μέ ἔγκαιρη καί πιστή ἐφαρμογή τους.
  • Εἰδική οἰκονομική ἐνίσχυση ἀτόμων μέ: βαριά ἀναπηρία, βαριά νοητική ὑστέρηση, ἐγκεφαλική παράλυση, ἀναπηρία ὅρασης, κώφωση, παραπληγία, τετραπληγία, ἀκρωτηριασμό.
 7. Παροχή Ὑπηρεσιῶν Ὑγείας ΑΜεΑ
  • Ἐξειδίκευση τῶν ὑπηρεσιῶν Ὑγείας σέ παροχέςπρόληψης καί ἀποκατάστασης τῶν ΑΜεΑ καί ὄχι μόνον σέ κριτήρια πιστοποίησης τῆς ἀναπηρίας.
  • Μείωση τοῦ κόστους συμμετοχῆςστή φαρμακευτική δαπάνη.
  • Διαθεσιμότητα στή χώρα μας ὅλων τῶν φαρμακευτικῶν οὐσιῶν που ἔχουν ἐγκριθεῖ στίς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, διότι γιά παράδειγμα ὑπάρχουν φάρμακα ἐγκεκριμένα γιά τήν πολλαπλή σκλήρυνση που δέν διατίθενται στήν Ἑλλάδα.

   

Ἐθνική Στρατηγική γιά τήν Ὑπεράσπιση τῶν Γεννήσεων

Τό ἔμβρυο ἀποτελεῖ μιᾶ αὐτοτελή ἀνθρώπινη ὀντότητα. Μέ βάση τήν Μοριακή Ἀναπτυξιακή Βιολογία καί τίς ἐργαστηριακές μελέτες τῆς Ἐμβρυολογίας, τό πρῶτο ἀνθρώπινο κύτταρο εἶναι ζωντανός ὀργανισμός. Φέρει ἀναγκαστικά, ὡς πολυδύναμο κύτταρο τό σύνολο τοῦ γενετικοῦ ὑλικοῦ –DNA που περιέχει ὅλες τίς γενετικές πληροφορίες γιά ὅλον τον ἀνθρώπινο ὀργανισμό. Ἐντός ὀλίγων ἡμερῶν πολλαπλασιάζεται καί ἤδη στήν 4η ἐβδομάδα τῆς ζωῆς ἡ καρδιά πάλλεται. Τό πρῶτο κύτταρο εἶναι ὁ ἐν δυνάμει ἀνθρώπινος ὀργανισμός καἰ ἡ ζωή αὐτοῦ ξεκινᾶ ἄμεσα μέ τήν σύλληψη καί τή δημιουργία τοῦ πρώτου διπλοειδοῦς κυττάρου τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ πορεία τῆς ζωῆς τοῦ ἐμβρύου βρίσκεται ἀποκλειστικά στά χέρια μας καί ἡ εὐθύνη μιᾶς ἀνθρώπινης ζωῆς τεράστια, πόσο μᾶλλον στήν περίπτωση τῆς ἀπόφασης γιά τήν πιθανή ἀφαίρεσή της.

 

Ἡ ὁλοκληρωμένη ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος, πέραν τῆς αὐτονόητης προστασίας τοῦ ἱεροῦ δικαιώματος ὅλων στή ζωή, δέ μπορεῖ νά στέκεται σέ νομικούς ἀφορισμούς ἤ σέ μυωπική ἀντιμετώπιση τοῦ ἀποτελέσματος, ἀλλά ὀφείλει νά θεραπεύει καί νά ἐπουλώνει τά κίνητρα που σπρώχνουν κυοφοροῦσες μητέρες σέ μία ἐπιλογή πού τραυματίζει καί τόν δικό τους ψυχισμό. 

 

 1. Θεσμοθέτηση ἑνός πλαισίου ὑπηρεσιῶν ψυχικῆς ὑγείας καί πραγματικῆς κοινωνικῆς προστασίας γιά τίς ἐγκύους πού ἐπιθυμοῦν διακοπή τῆς κύησης κάτω ἀπό τήν πίεση κοινωνικῶν παραμέτρων (ντροπή, νεαρό τῆς ἡλικίας, φόβος).
 2. Προστασία καί ψυχολογική ὑποστήριξη ἐγκύων θυμάτων βιασμοῦ ἤ ἐνδοοικογενειακῆς σεξουαλικῆς βίας.
 3. Ὑποστήριξη ἡθική καί οἰκονομική, καθώς καί ὁλική κάλυψη κόστους τοκετοῦ, ὅλων τῶν ἀπόρων γυναικῶν καί ζευγαριῶν.
 4. Διευρυμένη πολιτική γιά υἰοθεσίες ὥστε ἀκόμη καί ὅσες ἔγκυες θά ἐπέμεναν νά μήν ἀναλάβουν τήν εὐθύνη νά μεγαλώσουν τό παιδί τους, τουλάχιστον νά δώσουν τήν ὕστατη εὐκαιρία στή νέα ζωή νά ἀνθίσει. Πολλά παιδιά μεγάλωσαν ἔτσι σέ δύσκολους καιρούς τῆς πατρίδας μας καί πρόκοψαν στή ζωή τους ὡς ἔντιμοι ἄνθρωποι μέ εὐτυχισμένες οἰκογένειες.
 5. Ἡ ἐκπαιδευτική ἐνημέρωση ἐφήβων γιά θέματα σύλληψης-ἀντισύλληψης, ἐγκράτειας καί γνώσης τοῦ μυστηρίου–μεγαλείου τῆς δημιουργίας μιᾶς ἀνθρώπινης ζωῆς, ἀπαιτεῖ συνεργασία Πολιτείας καί Ἐκκλησίας, μέ ξεκάθαρο προσανατολισμό τόν σεβασμό καί τήν προστασία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί ἀξιοπρέπειας. Παράλληλα, ἡ πολιτική μας γιά τήν Παιδεία προνοεῖ γιά ὑποχρεωτική Σχολή Γονέων πού ἐνισχύει τό συμβουλευτικό ρόλο τοῦ γονέα στό παιδί του, μέ βάση τήν προσωπική του ἐξέλιξη, μία σαφῶς ἀποτελεσματικότερη μέθοδος, συγκριτικά μέ σχολικά μαθήματα σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης πού εἴχαν καταστροφικές συνέπειες ὅπου ἐφαρμόσθηκαν.
 6. Ἔλεγχος τῆς κάθε δηλωμένης παλίνδρομης κύησης ὥστε πρίν τή διενέργεια θεραπευτικής ἀποξέσεως, νά πιστοποιεῖται ἡ παλινδρόμηση ἐκτός τοῦ θεράποντος Ἱατροῦ καί ἀπό ἐφημερεύοντα Ἐπιμελητή, τόν εἰδικευόμενο καθώς καί τήν ὑπεύθυνη μαῖα.

  Ἐθνική Στρατηγική γιά Παιδιά μέ Ἀναπηρία / Αὐτισμό

Στό φάσμα τοῦ αὐτισμοῦ σήμερα βρίσκονται περισσότερα ἀπό 1 στά 100 παιδιά, μέ αὐξανόμενο ρυθμό πού σέ μεγάλες δυτικές χῶρες προσεγγίζει τό 1 στά 50. Ἐπιπρόσθετα αὐτοῦ, δέν εἶναι σπάνιο τό φαινόμενο σέ ὑγιεῖς κυήσεις νά προτείνεται «διακοπή» ἐπειδή γίνεται διάγνωση αὐξημένης πιθανότητας (λιγότερο ἀπό 1 στά 30) γιά γέννηση παιδιοῦ στό φάσμα τοῦ αὐτισμοῦ. Ἡ Πολιτεία πού σέβεται τήν Ἀνθρώπινη Ἀξιοπρέπεια καί τήν ἱερότητα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ὀφείλει νά παρέχει ὅλες τίς προϋποθέσεις ὥστε ἡ προοπτική της κάθε γέννησης, νά ἀντιμετωπίζεται μέ θᾶρρος, χαμόγελο καί οὐσιαστική στήριξη ἀπό ὅλους.  

 Γιά παιδιά μέ ἀναπηρία:

 1. Θεσμοθέτηση πλαισίου ὑπηρεσιῶν ψυχικῆς ὑγείας καί κοινωνικῆς προστασίας, σέ ἐπίπεδο πρόληψηςἀλλά καί ὑποστήριξης, γιά τά παιδιά μέ ἀναπηρία καί τίς οἰκογένειές τους, πρός ἀποφυγή παραμέλησης, ἐγκατάλειψης καί ἱδρυματοποίησης.
 2. Βελτίωση τῆς ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς καί ἔγκαιρη ἔνταξη τῶν παιδιῶν αὐτῶν σέ βρεφονηπιακούς καί παιδικούς σταθμούς ὥστε νά μήν ἐμποδίζεται  πρώιμη συμπερίληψή τους στή μαθησιακή διαδικασία μαζί μέ τούς συνομηλίκους τους.

 Γιά παιδιά μέ αὐτιστικό φάσμα:

 1. Δημιουργία ἐξειδικευμένων τμημάτων στά σχολεῖα καί ἐπικοινωνία μέ συλλόγους αὐτισμοῦ γιά συντονισμένη ἐπιστημονική καί οἰκονομική δράση.
 2. Διαμόρφωση εἰδικῶν χώρων καί πάρκωνγιά ἄτομα τοῦ αὐτιστικοῦ φάσματος.
 3. Χορήγηση ἀπό τό κράτος, μέ ἐλάχιστη συμμετοχή, πρόσβασης σέ προηγμένα ψυχοτεχνικά προγράμματα ἐκπαίδευσης καί μελέτης συμπεριφοράς (https://www.mentetech.com ).

 Ἐθνική Στρατηγική γιά τόν Διαβήτη

Ὁ διαβήτης ἐπηρεάζει τή ζωή 1 στούς 7 ἐνήλικους ἄνω τῶν 35 ἐτῶν παγκοσμίως, μέ αὐξανόμενο ρυθμό. Στήν Ἑλλάδα, πάνω ἀπό 1 ἑκατομμύριο συνάνθρωποί μας ἀντιμετωπίζουν προδιαβήτη ἤ διαβήτη τύπου 2. Εἶναι ὑποκριτικό ὁ νομοθέτης νά ἀσχολεῖται μέ ἀπίθανα «δικαιώματα» λίγων ἐπιτήδειων πού τσιρίζουν, καί νά παραγκωνίζει σπουδαῖα προβλήματα τῆς σοβαρῆς κοινωνίας πού σιωπᾶ. Μία ὁλοκληρωμένη στρατηγική γιά τόν διαβήτη σημαίνει πραγματική βελτίωση τῆς ποιότητας ζωῆς καί καθημερινότητας τῶν πολλῶν.

 1. ΔΩΡΕΑΝ ἡ ἀγορά τῶν συσκευῶν χορήγησης ἰνσουλίνης ὅπως καί τά σκευάσματα ἰνσουλίνης στόν ἰνσουλινοεξαρτώμενο διαβήτηκαί φυσικά στόν νεανικό σακχαρώδη διαβήτη, πού ταλανίζει νέα παραγωγικά μέλη τῆς κοινωνίας μας.
 2. ΔΩΡΕΑΝ οἱ ἐτήσιες ἐξετάσεις τῶν διαβητικῶν.
 3. Ἐπιδότηση τῶν συσκευῶν μέτρησης σακχάρου αἴματος καί ἀντιδιαβητικῶν δισκίων ἕως καί 90%.
 4. Ἐπιβολή ἀποκλειστικά ὑγιεινῆς διατροφῆς στά σχολικά κυλικεῖα.
 5. Φορολόγηση ποτῶν καί τροφίμων καί μέ συντελεστή γιά τόν ὑψηλό γλυκαιμικό δείκτη. Ὁπτική σήμανση προϊόντων μέ «κλάση γλυκαιμικοῦ δείκτη».
 6. Ἐκστρατεία ἐνημέρωσης καί ἐκπαίδευσης προσωπικοῦ καί ἐπιχειρήσεων μαζικῆς ἑστίασης στήν προσφορά μενού μέ χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη.