Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα

Άρθρα Φίλων της ΝΙΚΗΣ

Η ΝΙΚΗ φιλοξενεί επιλογή απόψεων και σκέψεων Φίλων της εδώ. Στείλτε την αρθρογραφία σας στο keimena@NIKH.gr λαμβάνοντας υπ’όψιν ότι:

 1. Αυτά τα άρθρα δεν απηχούν απαραίτητα τις θέσεις της ΝΙΚΗΣ.
 2. Κάθε άρθρο θα πρέπει να είναι καλοπροαίρετο, να βασίζεται στις αξίες της ΝΙΚΗΣ (διαβάστε τη διακήρυξη αρχών μας εδώ), να εκφράζεται με κόσμιο τρόπο.
 3. Πριν στείλετε το άρθρο σας, σκεφθείτε αν προσθέτει νέα αξία στον τρόπο που βλέπουμε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της κοινωνίας και της πατρίδας μας. Σεβαστείτε το χρόνο κάθε Φίλου που θα διαβάσει το άρθρο σας.
 4. Το άρθρο δε μπορεί να διαφημίζει πολιτικούς φορείς ή χώρους, ούτε να προωθεί ιδέες που διχάζουν τον ελληνικό λαό, ακόμη και αν φαίνονται σωστές.
 5. Μείνετε προετοιμασμένοι, για τους παραπάνω λόγους, στην πιθανότητα το κείμενο που θα στείλετε να μην δημοσιευθεί, είτε να το περάσουμε από επιμέλεια ορθογραφίας και σύνταξης. Ναι, δίνουμε σημασία στην ορθογραφία! Το καλό πρέπει να γίνεται και με καλό τρόπο.

 

Το αφήγημα της Covid-19: Νέα δεδομένα

Το αφήγημα της Covid-19: Νέα δεδομένα

Γιά τήν αντιμετώπιση τῆς «πανδημίας» τῆς Covid-19 ἐφαρμόστηκε, ὡς γνωστόν, γιά πρώτη φορά σέ ἀνθρώπους, ἡ χρήση «ἐμβολίων», μέ τά ὁποῖα ἐνίεται γενετικό ὑλικό εἴτε με τή χορήγηση ἰικοῦ mRNA εἴτε μέ τή χρήση ἀνασυνδυασμένου ἰικοῦ φορέα τοῦ ὑπεύθυνου ἰοῦ, τοῦ Sars-CoV-2. Οἱ σχετικές πληροφορίες γιά τίς διάφορες παραμέτρους τοῦ θέματος εἶναι πάμπολλες, καί, προκειμένου νά σχολιασθοῦν, θά ἔπρεπε νά συγγραφῆ ὁλόκληρο βιβλίο. Στό παρόν σύντομο ἄρθρο θά παρουσιασθοῦν ὁρισμένα μόνον νεότερα συμπεράσματα ἐπιστημονικῶν μελετῶν. Στά ἀνωτέρω προστίθενται καί ὁρισμένες ἡμέτερες ἐπισημάνσεις, σύμφωνα μέ τή δυνατότητα ἡ ὁποία προβλέπεται  ἀπό τό ἰσχύον Σύνταγμα τῆς χώρας μας [1].    

Σέ προηγούμενο ἡμέτερο ἄρθρο [2] γιά τό ἴδιο θέμα, εἶχαν δοθῆ οἱ ἀκόλουθες τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικῶς μέ τή χρήση τῶν «ἐμβολίων» αὐτῶν: 

α) Τά «ἐμβόλια» αὐτά δόθηκαν πρός χρήση, χωρίς νά ἔχουν πραγματοποιηθῆ οἱ ἐπιβαλλόμενοι ἔλεγχοι σχετικῶς μέ τήν ἀσφάλεια καί τήν ἀποτελεσματικότητά τους.

β) Ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὅτι τό ἐνιέμενο RNA τοῦ ὑπεύθυνου ἰοῦ εἶναι δυνατόν νά μεταγραφῆ καί ἐνσωματωθῆ στό ἀνθρώπινο DNA μέ σοβαρές δυνητικές συνέπειες.

γ) Χρησιμοποιοῦνται, σέ διάφορες φάσεις παρασκευῆς τοῦ ἐμβολίου, ζῶσες κυτταρικές σειρές ἀπό ὄργανα (ζωντανῶν)  ἀνθρώπινων ἐμβρύων, τά ὁποῖα εἶχαν ὑποστῆ σέ πολλές περιπτώσεις στοχευμένη ἄμβλωση.

δ) Μοριακοί βιολόγοι-ἰολόγοι (κυρίως Γάλλοι, ἀλλά καί Ἰνδοί) θεωροῦν ὅτι ὁ ἰός αὐτός δέν εἶναι φυσικός ἰός, ἀλλά ἀποτέλεσμα ἐπεμβάσεων μοριακῶν βιολόγων-ἰολόγων ἐπί τοῦ γονιδιώματος τοῦ ἰοῦ Sars–CoV-2. Ὁπωσδήποτε, ἄλλοι ἐπιστήμονες δέν ἀποδέχονται τήν προαναφερθεῖσα ἄποψη.

ε) Μέ τόν γενικευμένο ἐμβολιασμό παρατηροῦνται ἀναιτιολογήτως θάνατοι καί σοβαρές ἐπιπλοκές σέ νέους καί μεσήλικες ἀνθρώπους, ἐνῶ τό ἀναμενόμενο ὄφελος ἀπό τόν ἐμβολιασμό στίς ὁμάδες αὐτές εἶναι πρακτικῶς ἀνύπαρκτο. Ἐπιπροσθέτως, ἄγνωστες εἶναι οἱ μεσοπρόθεσμες καί μακροπρόθεσμες ἐπιπλοκές τοῦ ἐμβολίου αὐτοῦ.

στ) Εἰδικοί ἐπιστήμονες ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ ἐμβολιασμένοι νοσοῦν συχνότερα ἀπό τούς ἀνεμβολίαστους καί ἀποθνήσκουν σέ ὑψηλότερο ποσοστό συγκριτικῶς πρός τούς ἀνεμβολίαστους.

ζ) Ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὅτι ἡ ἐμφανισθεῖσα «πανδημία» εἶχε ἀπό μακροῦ σχεδιασθῆ καί, τέλος, 

η) Διερευνᾶται κατά πόσον τά «εμβόλια» αὐτά ὠφελοῦν ἤ βλάπτουν τούς ἀποδέκτες τους. 

ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

I. Τό ἐνιέμενο mRNA εἶναι δυνατόν νά μεταγραφῆ στό DNA ἀνθρωπίνων κυττάρων;

Πραγματοποιήθηκε in vitro μελέτη [3] στην ὁποία ἐλέγχθηκε ἡ βιοκινητική τοῦ ἐμβολίου mRNA τῆς PfizerBioNTech ἐπί παρουσίᾳ καλλιέργειας ἀνθρωπίνων ἡπατικῶν κυττάρων. Παρατηρήθηκε ταχεῖα εἴσοδος τοῦ ἐμβολίου ἐντός τῶν ἡπατικῶν κυττάρων καί ἀκόλουθη ἐνδοκυτταρική ἀντίστροφη μεταγραφή τοῦ mRNAτοῦ ἐμβολίου ἐντός τοῦ DNA τῶν κυττάρων (ἐντός 6 ὡρῶν ἀπό τήν ἔκθεσή τους στό ἐμβόλιο αὐτό) [4].

Στήν ἑνότητα αὐτή εἶναι ἀπαραίτητο νά ὑπομνησθῆ ὅτι στό προαναφερθέν ἡμέτερο, πρό ἔτους, ἄρθρο εἶχε ἀναφερθῆ ὅτι ἐρευνητές ἀπό τό ΜΙΤ (Μassachusetts Institute Technical) καί τό Πανεπιστήμιο τοῦ Harvard ἐδημοσίευσαν μία πολύ ἐνδιαφέρουσα, in vitro ἐπίσης, ἐρευνητική ἐργασία ἐπί ἀνθρωπίνων κυττάρων  μέ τήν ὁποία παρέχεται ἰσχυρή ἔνδειξη ὅτι τό RNA τοῦ κορωναϊοῦ SARS–CoV-2 εἶναι δυνατόν νά μεταγραφῆ στό DNA τῶν κυττάρων αὐτῶν [5].

II. Χρήση ἐμβρυϊκῶν κυτταρικῶν σειρῶν γιά τήν ἀνάπτυξη ἐμβολίων

Ὁρισμένοι φορεῖς ὑπεστήριξαν ὅτι δέν ὑπάρχει πνευματικό πρόβλημα ἀπό τό γεγονός ὅτι κατά τίς διάφορες φάσεις παρασκευῆς διαφόρων ἐμβολίων χρησιμοποιοῦνται ἐμβρυϊκές κυτταρικές σειρές, διότι –κατά τη γνώμη τους– τά (ἀνθρώπινα) ἔμβρυα ἀπό τά ὁποῖα ἐλήφθησαν οἱ κυτταρικές αὐτές σειρές ἦταν ἤδη νεκρά. Αὐτή, ὅμως,ἡ διαβεβαίωσή τους δέν ἀνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα, διότι, ὅπως εἶναι εὐνόητο, δέν εἶναι δυνατόν νά προκύψουν ζωντανές κυτταρικές σειρές ἀπό νεκρά ἔμβρυα, ἀλλά μόνον ἀπό ζωντανά ἔμβρυα

Περαιτέρω, οἱ ἴδιοι ὡς ἄνω φορεῖς ὑπεστήριξαν ὅτι οἱ ἀμβλώσεις δέν ἦταν στοχευμένες, δηλαδή δέν ἔγιναν μέ σκοπό τή δημιουργία ἐμβρυϊκῶν κυτταρικῶν σειρῶν. Ἐπίσης, ἡ ἄποψή τους αὐτή ὁμοίως δέν ἀνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα. Ὁ Stanley- Plotkin,πρώην σύμβουλος τῶν μεγάλων φαρμακευτικῶν Ἑταιρειῶν Moderna, Pfizer καί Sanofi, ὁμολόγησε, μεταξύ τῶν ἄλλων, ἐνώπιον τοῦ ἁρμόδιου δικαστικοῦ ἀνακριτοῦ, τόν Ἰανουάριο τοῦ ἔτους 2018, ὅτι πρό ἀρκετῶν δεκαετιῶν προέβαιναν συνεργάτες του σε στοχευμένες ἀμβλώσεις μέ καισαρική τομή, προκειμένου νά λάβουν ἀπό τά ζωντανά ἔμβρυα ἱστούς γιά τή δημιουργία τῶν ἐπιθυμητῶν ἐμβρυϊκῶν κυτταρικῶν σειρῶν. Ὁ ἴδιος ἐπίσης παρεδέχθη ὅτι κατά τόν πειραματισμό ἑνός μόνον εἴδους ἐμβολίου χρησιμοποίησε ἑβδομήντα ἕξι ἐξαμβλωθέντα ζωντανά (ἀνθρώπινα)  ἔμβρυα [6]

Οἱ ἴδιοι ὡς ἄνω φορεῖς ὑπεστήριξαν ἐπιπροσθέτως ὅτι, ὅταν ἡ ψυχή ἔχει φύγει ἀπό τό σῶμα, τότε αὐτό εἶναι ἄχρηστο. Ἀκόμη καί στήν περίπτωση κατά τήν ὁποία τό σῶμα εἶναι πράγματι νεκρό, αὐτό κατά τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση εἶναι ἱερό καί δέν μπορεῖ νά χρησιμοποιεῖται κατά τή βούληση ἑκάστου. Ὁ Ἅγιος Παϊσιος ὁ Ἁγιορείτης εἶχε στενοχωρηθῆ πολύ, ὅταν πληροφορήθηκε [7] ὅτι τεμαχίζονται ἐγκέφαλοι ἀνθρωπίνων πτωμάτων, γιά σκοπούς διδασκαλίας τῆς ἀνατομίας τοῦ ἐγκεφάλου, ἐνῶ (ὅπως ὁ Ἅγιος εἶχε σχολιάσει) ὑπάρχουν ἀνατομικοί ἄτλαντες ἀπό τούς ὁποίους θά μποροῦσε νά ἐκπληρωθῆ ὁ ἴδιος σκοπός.

III. Ἐνδογενής ἀνοσοκαταστολἠ προκαλούμενη ἀπό τόν ἐμβολιασμό μέ τά ἐμβόλια mRNA γιά τήν πανδημία Covid-19

Σέ πολύ πρόσφατο ἄρθρο, δημοσιευθέν πρό διμήνου σέ ἐγκυρότατο διεθνές ἐπιστημονικό περιοδικό [8], οἱ συγγραφεῖς δηλώνουν τά ἀκόλουθα:

α) Μέ τόν ἐμβολιασμό αὐτόν (μέ mRNA ἐμβόλια γιά τήν πανδημία Covid-19) δισεκατομμύρια ζωές εὑρίσκονται σέ δυνητικό κίνδυνο, δεδομένων γνωστῶν, πλέον, σοβαρῶν παρενεργειῶν τους καί τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ τῶν ἐμβολιασθέντων ἀνθρώπων.

β) Εἶναι ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη νά σταματήσει ἀμέσως ἡ παγκόσμια χορήγηση τῶν ἐμβολίων mRNA.

γ) Ἔχει τεκμηριωθῆ τό ἀδιαμφισβήτητο πλέον συμπέρασμα ὅτι ἡ ἀποτελεσματικότητα τῶν ἐμβολίων mRNA ὁλοένα καί περισσότερο τίθεται σέ ἀμφισβήτηση

δ) Ἔχει πολλαπλῶς τεκμηριωθῆ ἡ βλάβη τῆς ἐνδογενοῦς ἀνοσίας, ἡ ὁποία θά ἔχει μία εὐρεῖα κλίμακα συνεπειῶν (ἐνεργοποίηση λανθανουσῶν λοιμώξεων, ἐλαττωμένη ἱκανότητα ἀντιμετώπισης μελλοντικῶν λοιμώξεων, καί ἀπορρύθμιση τοῦ συστήματος τόσο γιά τήν πρόληψη ὅσο καί γιά τήν ἀνίχνευση γενετικά προκαλούμενου κακοήθους μετασχηματισμοῦ ἐντός τῶν κυττάρων καί ἡ συνακόλουθη δυνατότητα τοῦ ἐμβολιασμοῦ γιά τήν προώθηση αὐτῶν τῶν μετασχηματισμῶν).

ε) Διαπιστώνουν βαθιές δυνητικές διαταραχές στό ρυθμιστικό ἔλεγχο τῆς πρωτεϊνοσύνθεσης καί τῆς ἀντιμετώπισης τοῦ καρκίνου. Ἔχει δειχθῆ ὅτι οἱ προαναφερθεῖσες διαταραχές ἔχουν δυνητική, ἄμεση αἰτιολογική συσχέτιση μέ νευρο-εκφυλιστικές νόσους, ἑτερόπλευρη παράλυση τοῦ προσωπικοῦ νεύρου, μυοκαρδίτιδα, θρομβοκυτταροπενία ἀνοσολογικῆς αἰτιολογίας, ἡπατικές νόσους, αὐξανόμενη καρκινογένεση καί βλάβες τοῦ DNA.

στ) Ἡ πρωτεΐνη ἀκίδα τοῦ κορωναϊοῦ Sars-CoV-2 εἶναι νευροτοξική καί ἐξασθενεῖ τούς μηχανισμούς ἐπιδιόρθωσης τοῦ DNA.

ζ) Ἡ συνολική ἐκτίμηση κινδύνου/ὀφέλους τῶν mRNA  ἐμβολίων ἀποκλείει τή  θετική τους συνεισφορά στή δημόσια ὑγεία,  καί γιά τήν πανδημία τῆς  Covid-19.    

Εἰς ἐπίρρωση τῶν ἀνωτέρω, ὁ παγκοσμίως γνωστός Καθηγητής Sucharit Bhakdi καί ἡ Βιολόγος Καθηγήτρια σύζυγός του, Karina Reiss, ἀποφαίνονται ὅτι οὐδέποτε ἀπεδείχθη ὅτι ὁ συζητούμενος ἐμβολιασμός ἔχει κάποιο ὄφελος γιά τήν ἀνθρωπότητα καί γι’ αὐτόν τόν λόγο δέν πρέπει νά ἐπιτραπῆ ἡ συνέχιση αὐτοῦ τοῦ, ὑψηλοῦ κινδύνου, παγκόσμιου πειράματος [9]

Σημειωτέον ὅτι τίς ἀνωτέρω ἀπόψεις δέν ἀποδέχονται διάφοροι  ὀργανισμοί ὑγείας, διεθνεῖς (WHO, παγκόσμιος ὀργανισμός ὑγείας)  καί ἐθνικοί (CDC, κέντρο γιά τόν ἔλεγχο τῶν λοιμώξεων –ΗΠΑ-, κ.ἄ.).

IV. ΕΟΔΥ καί ἐνημέρωση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ

Σχετικῶς μέ τό κρίσιμο ἐρώτημα, ποῖοι ἐκ τῶν νοσούντων ἀπό τή λοίμωξη Covid-19 (ἐμβολιασμένοι ἤ ἀνεμβολίαστοι) νοσοῦν βαρύτερα καί ἔχουν ἀνάγκη νοσηλείας σέ Μονάδα Ἐντατικῆς Θεραπείας (ΜΕΘ, στό ἑξῆς), εἶναι ἀποκαλυπτικά τά ἐπίσημα στοιχεῖα, τά ὁποῖα ἔδινε καθημερινῶς  στή δημοσιότητα ὁ ΕΟΔΥ, μέχρι τήν 8η Ἰουλίου τοῦ τρέχοντος ἔτους. 

Τήν 1η Μαρτίου τοῦ τρέχοντος ἔτους ἀνακοινώθηκε ὑπό τοῦ ΕΟΔΥ ὅτι τό ποσοστό τῶν πλήρως ἐμβολιασμένων στίς ΜΕΘ ἦταν 28.7%, ἐνῶ τῶν ἀνεμβολίαστων 71.3%. Στή συνέχεια τό ποσοστό τῶν ἐμβολιασμένων  προοδευτικῶς αὐξανόταν, γιά νά φθάσει, τήν 8η Ἰουλίου ἐ.ἔ. στήν τιμή τοῦ 64.4% (ἀνεμβολίαστοι 35.6%). Ἔκτοτε διεκόπη ἡ σχετική ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ.

Σημειωτέον ὅτι τά δεδομένα περί τῶν νοσηλευόμενων ἀσθενῶν στίς ΜΕΘ, τά ὁποῖα ἀνακοινώνονταν καθημερινῶς ἀπό τόν ΕΟΔΥ, εἶχαν ὑποστῆ μή ἀποδεκτό, ἐπιστημονικῶς, χειρισμό γιά δύο λόγους. Πρῶτον, διότι μεταξύ τῶν θνησκόντων συμπεριλαμβάνονταν καί ὅσοι εὑρίσκονταν ἁπλῶς θετικοί γιά τήν Covid-19 (θάνατοι ἀσθενῶν μέ Covid - ὄχι ἐξ αἰτίας τῆς Covid-19), ἐνῶ ἡ πραγματική αἰτία θανάτου τους ἦταν ἡ ὕπαρξη ἄλλου σοβαροῦ ὑποκείμενου νοσήματος. Δεύτερον, διότι ἡ ταξινόμηση τῶν ἀσθενῶν αὐτῶν δέν ἦταν ἡ ἐνδεδειγμένη, καθώς, ὡς ἀνεμβολίαστοι χαρακτηρίζονταν καί ὅσοι εἶχαν δεχθῆ μία ἤ καί δύο δόσεις τοῦ ἐμβολίου.Τό ποσοστό τῶν τελευταίων αὐτῶν ἀσθενῶν θά ἔπρεπε νά ἀνεγράφετο χωριστά καί ὄχι νά προστίθεται σέ ἐκεῖνο τῶν  ἀνεμβολίαστων. Με τόν δεύτερο αὐτόν ἀντιεπιστημονικό χειρισμό τῶν δεδομένων, τό ποσοστό τῶν ἀνεμβολίαστων στίς ΜΕΘ ἐνεφανίζετο ὑψηλότερο τοῦ πραγματικοῦ.

V. Θεώρηση τοῦ Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς «Lancet Covid-19» γιά τή διερεύνηση τῆς προέλευσης τοῦ ἰοῦ SARS-Cov-2, Ἀκαδημαϊκοῦ καί Καθηγητή τοῦ Columbia University (ΗΠΑ).

Ὁ Καθηγητής Jeffrey Sachs σέ μία πολύ πρόσφατη ἀναλυτική συνέντευξή του, στό Current Affairs (2 Aὐγούστου 2022) [10], ὑποστηρίζει τά ἑξῆς: 

α) Εἶναι ἀρκετά πεπεισμένος ὅτι ἡ νόσος Covid-19 προῆλθε ἀπό ἐργαστήριο, χωρίς δημόσια ἐποπτεία.

β) Ἡ Κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ καί ἐπιστήμονες παρεμποδίζουν τήν πραγματική ἔρευνα γιά τήν προέλευση τῆς πανδημίας Covid-19.

γ) Διενεργεῖται ἐξαιρετικά ἐπικίνδυνη βιοτεχνολογική ἔρευνα, ἡ ὁποία ἀποκρύπτεται ἀπό τό κοινό.

δ) Οἱ ΗΠΑ ὑπεστήριζαν μεγάλο μέρος αὐτῆς τῆς ἔρευνας καί ὅτι εἶναι πολύ πιθανόν ὁ ὑπεύθυνος γιά τήν πανδημία Covid-19, ἰός SARS-CoV-2, νά προέκυψε ὡς ἀποτέλεσμα ἐπικίνδυνης ἔρευνας γιά ἰούς, ἡ ὁποία «ἔχει πάει στραβά».

ε) Ἐπιχειρεῖται συγκάλυψη τῶν κρυφῶν ἐρευνητικῶν δραστηριοτήτων, οἱ ὁποῖες προαναφέρθηκαν, γιά δύο λόγους: Ὁ πρῶτος λόγος εἶναι ὅτι οἱ συνέπειες τῆς πανδημίας αὐτῆς εἶναι τεράστιες. Ὑπολογίζεται ἁδρά ὅτι ἡ ὑπερβάλλουσα θνησιμότητα μετά τήν πανδημία Covid-19, παγκοσμίως, φθάνει τά δέκα ὀκτὠ ἑκατομμύρια θανάτους [11]. Ὁ δεύτερος λόγος εἶναι ὅτι διενεργεῖται παγκοσμίως κρυφή ἔρευνα στά πλαίσια προγράμματος ἀνάπτυξης βιολογικῶν ὅπλων γιά ἀμυντικούς σκοπούς, τό ὁποῖο οἱ κυβερνήσεις κρατοῦν ἐπιμόνως μυστικό.

VI. Aἰφνίδιοι θάνατοι νηπίων, παιδιῶν, ἐφήβων καί μεσηλίκων ἀνθρώπων μετά τόν ἐμβολιασμό τους γιά τήν Covid-19

Ἡ παγκόσμια κοινότητα γίνεται καθημερινῶς μάρτυς αἰφνιδίων θανάτων, ἀνθρώπων ἀπό ὅλες τίς ἡλικιακές ὁμάδες –ἀκόμη καί ὑγιέστατων ἀθλητῶν– μετά τόν ἐμβολιασμό τους γιά τή λοίμωξη Covid-19. Ἡ κοινή λογική ὑπαγορεύει ὅτι ἀποτελεῖ θανάσιμο σφάλμα ὁ ἐμβολιασμός –μέ ὅλες τίς σοβαρές δυνητικές ἐπιπλοκές του, ἀκόμη καί θάνατο– ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι οὐδέποτε θά ἀπέθνησκαν ἀπό τή φυσική νόσο, ἡ ὁποία στίς περισσότερες περιπτώσεις ἀποτελεῖ μία κοινή λοίμωξη τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος. Ἡ αἰτιολογία τῶν αἰφνιδίων θανάτων, στίς περισσότερες περιπτώσεις,  δέν διευκρινίζεται ἐπί τοῦ παρόντος. 

Ὑποθέτουμε –παρακολουθοῦντες τήν αὐξανόμενη συχνότητα ἐμφάνισης τοῦ προβλήματος– ὅτι τό ἐπερχόμενο ἔτος θά ὑπάρξει σαφής ἀπάντηση, ἐάν οἱ ἀναιτιολόγητοι αὐτοί θάνατοι συσχετίζονται μέ τόν ἐμβολιασμό γιά τήν πανδημία Covid-19. 

Βιβλιογραφία

 1. Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδας, 1975/1986, ἄρθρο 14.1
 2. https://nikh.gr/arthra/arthra/111-covid-19 
 3. ἐρευνητική μελέτη ἐκτός ζωντανοῦ ὀργανισμοῦ, ἐπί τεχνητοῦ περιβάλλοντος
 4. Alden M, Olofsson F, Yang D, Marghouth M, Luan C et al. Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 in vitro in Human Liver Cell Line. Issues Mol. Biol. 2022, 44, 1115-1126.
 5. Ζhang, L., Richards, A., Barrasa, M, I., Hughes, S. H., Young, R. A. & Jaenisch, R. (2021). Reverse-transcribed SARSCoV-2 RNA can Integrate into the Genome of Cultured Human Cells and can be Expressed in Patient-derived Tissues. Proceedings of the National Academy of Sciences 118 (21): e2105968118. https://doi.org/10.1073/pnas.2105968118
 6. https://youtu.be/7Hd_NqwLa7M. Προσπελάστηκε 28 Ἰουνίου 2022.
 7. Προσωπική ἐπικοινωνία.
 8. S. Seneff, G. Nigh, H. Kyriakopoulos and R. McCullough. Innate Immune Suppression by SARS-CoV-2 mRNA Vaccinations: The role of G-quadruplexes, exosomes, and microRNA. Food and Chemical Toxicology, Vol 164, June 2022, 113008. 
 9. Dr Karina Reiss, Dr Sucharit Bhakdi. CORONA UNMASKED. Publishing Company: 2021 Goldegg Verlag GmbH, Berlin and Vienna.
 10. https://www.currentaffairs.org/2022/08/why-the-chair-of-the-lancets-covid-19-commission-thinks-the-us-government-is-preventing-a-real-investigation-into-the-pandemic.
 11. Estimating excess mortality due to the COVID-19 pandemic: a systematic analysis of COVID-19-related mortality, 2020-21. Lancet  2022 Apr 16;399(10334):1513-1536. Collaborators expand. PMID: 35279232,  PMCID: PMC8912932  doi: 10.1016/S0140-6736(21)02796-3. Epub 2022 Mar 10.

Ὑπό Κωνσταντίνου Γ. Καρακατσάνη, τ. Καθηγητοῦ Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς, τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.

 

Οι υποψήφιοι της ΝΙΚΗΣ στις Ευρωεκλογές 2024

«Να νοσταλγείς τον τόπο σου, ζώντας στον τόπο σου, τίποτε δεν είναι πιο πικρό» Γ. Σεφέρης

Το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα ΝΙΚΗ είναι ένας εγκεκριμένος Πολιτικός Οργανισμός, από τον Άρειο Πάγο, από τις 25 Ιουλίου του 2019.

 

Τραπεζικός λογαριασμός
IBAN: GR4102602030000830201895856 (Eurobank)
BIC: ERBKGRAAXXX | 0203 – Τσιμισκή 27 Θεσσαλονίκη
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη

Πλατεία Αριστοτέλους 5, Θεσσαλονίκη 546 23

Τηλ: 2310 232999

Αθήνα

Σταδίου 10, Αθήνα 105 64

Τηλ: 210 3217890